Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Stavebné úpravy na budove s.č.800 – TJ Dolné Saliby (SO 01 – Výmena výplní otvorov)

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Lehota na predkladanie ponúk:   18.07.2022 do 09:00 hod.

Prílohy:

Pôdorys – nový stav

Pôdorys – skutkový stav

Rez podlahy – nový stav

Rez podlahy – skutkový stav

Situácia

Súhrnná technická správa.pdf

Súhrnná technická správa.doc

Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav – Obec Topoľnica

Stavebné úpravy na budove s.č.800 TJ Dolné Saliby – SO 01 – Výmena výplní otvorov – zadanie.pdf

Stavebné úpravy na budove s.č.800 TJ Dolné Saliby – SO 01 – Výmena výplní otvorov – zadanie.xlsx

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Publicita, Strava, Cestovanie – A Mi Fáink_Naše stromy

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Publicita a tabuľa náučného chodníka – A Mi Fáink_Naše stromy

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Cestovanie autobusom do Pannonhalmy – a Mi Fáink_Naše stromy

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Strava spoločného podujatia – A Mi Fáink_Naše stromy

Lehota na predkladanie ponúk do 12.05.2021 do 13:00 hod.

Výzva na predloženie ponuky – “Projektová dokumentácia – IBV KANDIA, Dolné Saliby”

Výzva na predloženie ponuky – “Projektová dokumentácia – IBV KANDIA, Dolné Saliby“

Názov verejného obstarávateľa : Obec Dolné Saliby

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obecný úrad Dolné Saliby

Opis zákazky:
Predmetom zákazky je príprava a vypracovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu na stavbu:
„IBV Kandia, Dolné Saliby“  – podrobný rozpis sa nachádza vo výzve

Lehota na predloženie ponuky:  03.03.2021, 10:00

Podrobné informácie nájdete v nižšie priložených dokumentoch:

VÝZVA

Prílohy výzvy

Výzva na predloženie ponuky – “Výsev a výsadba tradičných a pôvodných druhov rastlín“

Názov verejného obstarávateľa : Obec Dolné Saliby

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obecný úrad Dolné Saliby

Predmet a názov zákazky:
Výsev a výsadba tradičných a pôvodných druhov rastlín

Lehota na predloženie ponuky:  25.02.2021, 10:00

Podrobné informácie nájdete v nižšie priložených dokumentoch:

VÝZVA

Prílohy k výzve:

Cenová ponuka

Čestné vyhlásenie

Výzva na predloženie ponuky – „Ľudové piecky s prístreškom“

Predmet obstarávania:
Predmet a názov zákazky: Ľudové piecky s prístreškom
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je výstavba 2 ks ľudovej piecky s prístreškom nad pieckami a výdajným pultom v rámci projektu: Pece bez hraníc pre zachovanie kultúrneho dedičstva, Registračné číslo malého projektu: SKHU/WETA/1801/1.1/011

Dokument na stiahnutie tu

Prílohy k dokumentu:

 1.    AA – Sprievodná správa
 2.    AB – Súhrnná správa
 3.    A0 – Technická správa
 4.    A1 – Situácia
 5.    A2 – Pôdorysy
 6.    A3 – Rezy
 7.    A4 – Spevnená plocha
 8.    A5 – Piecka
 9.    A6 – Výdajný pult
 10.    A – Statika
 11.    ČV – Konflikt_zauj
 12.    E0 – TS
 13.    E1 – Elektroinštalácia
 14.    E2 – Protokol o určení vonkajších
 15.    E3 – Rozvádzač_R
 16.    PO_0_ TS
 17.    PO_1_ Situácia
 18.    Výkaz výmer
 19.    ZT_0_TS
 20.    ZT_1_Situácia
 21.    ZT_2_Schéma