Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk_ČOV Dolné Saliby – odstránenie havarijného stavu – 1. etapa

Lehota na predkladanie ponúk: 12.10.2023 do 13:00 hod.

Ponuky sa predkladajú prostredníctvom Informačný systém IS EVO. Na ponuky predložené iným spôsobom sa neprihliada.

Prílohy výzvy:

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Stavebné úpravy na budove s.č.800 – TJ Dolné Saliby (SO 01 – Výmena výplní otvorov)

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Lehota na predkladanie ponúk:   18.07.2022 do 09:00 hod.

Prílohy:

Pôdorys – nový stav

Pôdorys – skutkový stav

Rez podlahy – nový stav

Rez podlahy – skutkový stav

Situácia

Súhrnná technická správa.pdf

Súhrnná technická správa.doc

Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav – Obec Topoľnica

Stavebné úpravy na budove s.č.800 TJ Dolné Saliby – SO 01 – Výmena výplní otvorov – zadanie.pdf

Stavebné úpravy na budove s.č.800 TJ Dolné Saliby – SO 01 – Výmena výplní otvorov – zadanie.xlsx

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Publicita, Strava, Cestovanie – A Mi Fáink_Naše stromy

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Publicita a tabuľa náučného chodníka – A Mi Fáink_Naše stromy

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Cestovanie autobusom do Pannonhalmy – a Mi Fáink_Naše stromy

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Strava spoločného podujatia – A Mi Fáink_Naše stromy

Lehota na predkladanie ponúk do 12.05.2021 do 13:00 hod.

Výzva na predloženie ponuky – “Projektová dokumentácia – IBV KANDIA, Dolné Saliby”

Výzva na predloženie ponuky – “Projektová dokumentácia – IBV KANDIA, Dolné Saliby“

Názov verejného obstarávateľa : Obec Dolné Saliby

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obecný úrad Dolné Saliby

Opis zákazky:
Predmetom zákazky je príprava a vypracovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu na stavbu:
„IBV Kandia, Dolné Saliby“  – podrobný rozpis sa nachádza vo výzve

Lehota na predloženie ponuky:  03.03.2021, 10:00

Podrobné informácie nájdete v nižšie priložených dokumentoch:

VÝZVA

Prílohy výzvy

Výzva na predloženie ponuky – “Výsev a výsadba tradičných a pôvodných druhov rastlín“

Názov verejného obstarávateľa : Obec Dolné Saliby

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obecný úrad Dolné Saliby

Predmet a názov zákazky:
Výsev a výsadba tradičných a pôvodných druhov rastlín

Lehota na predloženie ponuky:  25.02.2021, 10:00

Podrobné informácie nájdete v nižšie priložených dokumentoch:

VÝZVA

Prílohy k výzve:

Cenová ponuka

Čestné vyhlásenie