VOĽBY

REFERENDUM 2022
Voľby do Európskeho parlamentu na území SR_2024
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky_30.09.2023_Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022_Választások az önkormányzati régiók testületébe 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022_Önkormányzati választások 2022
Voľby prezidenta SR 2024
REFERENDUM 2022
Voľby do Európskeho parlamentu na území SR_2024
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky_30.09.2023_Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022_Választások az önkormányzati régiók testületébe 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022_Önkormányzati választások 2022
Voľby prezidenta SR 2024
Name
REFERENDUM 2022
Voľby do Európskeho parlamentu na území SR_2024
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky_30.09.2023_Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022_Választások az önkormányzati régiók testületébe 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022_Önkormányzati választások 2022
Voľby prezidenta SR 2024