Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ: Obec Dolné Saliby
Sídlo: Obecný úrad Dolné Saliby – 925 02, Dolné Saliby 355
Štatutárny zástupca: Ing. Ľudovít Kovács, starosta

IČO: 00305910                         DIČ: 2021153530

Bankové spojenie: ČSOB Banka, IBAN:   SK66 7500 0000 0040 2973 2326

Telefón: +421 317853061       E-mail: dolnesaliby@dolnesaliby.sk

 

 

 

NameSizeHits
NameSizeHits
Výzva na predkladanie ponúk_ČOV Dolné Saliby – odstránenie havarijného stavu – 1. etapa88.9 KiB14
Výzva na predloženie cenovej ponuky – Stavebné úpravy na budove s.č.800 – TJ Dolné Saliby (SO 01 – Výmena výplní otvorov)89.7 KiB66
Výzva na predloženie cenovej ponuky – Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v obci Dolné Saliby88.3 KiB78
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Kolesový traktor a čelný nakladač339.4 KiB62
Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Odstránenie stavieb a drvenie stavebného odpadu v bývalom záhradníctve - Kandia"334.4 KiB127
Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Projektová dokumentácia - IBV Éregy, Dolné Saliby"397.6 KiB77
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Publicita a tabuľa náučného chodníka -A Mi Fáink - Naše stromy34.0 KiB252
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Cestovanie autobusom do Pannonhalmy -A Mi Fáink - Naše stromy34.3 KiB190
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Strava spoločného podujatia -A Mi Fáink - Naše Stromy33.7 KiB269
Výzva na predloženie ponuky "Zabezpečenie povinnej publicity projektu"326.0 KiB228
Výzva na predloženie ponuky "Cestovanie-preprava Dolné Saliby - Pannonhalma -Dolné Saliby"331.4 KiB208
Výzva na predloženie ponuky "Organizovanie cezhraničného festivalu a školenia"343.9 KiB146
Výzva na predkladanie ponúk – Výstavba multifunkčného ihriska v obci Dolné Saliby0.0 B464
Výzva na predloženie ponuky - Zberný dvor - Dolné Saliby7.4 MiB480
Výzva na predloženie ponuky - Kompostáreň2.8 MiB829
Zákazka s nízkou hodnotou - Pótlék II. - dokončenie miestnej komunikácie634.2 KiB691
Zákazka s nízkou hodnotou - Dolné Saliby- Pótlék II - dokončenie vodovodu, kanalizácie a plynovodu1.9 MiB986
Vyzva PotlekII 1 Cast III Etapy454.0 KiB583
Výzva Rozšírenie Verejného Osvetlenia87.2 KiB609
Výzva Vybudovanie Sociálnej Miestnosti V Prezliekarni športového Hriska Dolné Saliby261.8 KiB431
Vyzva Kancelárske Potreby Pre Obec Dolné Saliby Na Rok 2015447.9 KiB457
Výzva Tonery Pre Obec Dolné Saliby Na Rok 2015395.3 KiB632