Komisie pri OBZ

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 14. novembra 2022  uznesením č. 100/2022

 • zriadil nasledovné stále komisie a volil ich predsedov a členov:  

1. Komisia finančná a rozvoja obce

Predseda:

 • Ing. Škúci Richard

Členovia :

 1. Ing. Zsolt Szabados – poslanec
 2. Mgr. Monika Nagy – posalnec
 3. Pavol Seres – poslanec
 4. MVDr. László Pleva – poslanec
 5. MUDr. František Katona – poslanec
 6. Ing. Peter Moťovský – externý člen
 7. Juraj Gerhart – externý člen
 8. Ing. Eva Juriková – externý člen
 9. Mgr. József Berényi – externý člen

2. Komisia verejného života a pre regionálnu a medzinárodnú spoluprácu

Predseda:

•   Ladislav Francisti

Členovia:

 1. Ing. Zsolt Szabados – poslanec
 2. Mgr. Ildikó Zsalkovicsová – poslanec
 3. Mgr. Milada Floriánová – poslanec
 4. Ing. Richard Škúci – poslanec
 5. Mgr. Katalin Kelemen – externý člen
 6. Judit Pukkai – externý člen
 7. Ing. Lajos Seres – externý člen
 8. Mgr. Lívia Kamenický – externý člen
 9. Štefan Šidó – externý člen

3. Komisia verejného poriadku a ochrany životného prostredia

Predseda:

•   Pavol Seres

Členovia:

 1. Ing. Richard Škúci – poslanec
 2. MVDr. László Pleva – poslanec
 3. Mgr. Ildikó Zsalkovicsová – poslanec
 4. Mgr. Zoltán Seres – externý člen
 5. Ladislav Šafranik – externý člen

4. Komisia sociálno-zdravotnícka

Predseda:

•  MUDr. František Katona

Členovia:

 1. Mgr. Milada Floriánová – poslanec
 2. Ing. Zsolt Szabados – poslanec
 3. Mgr. Monika Nagy – poslanec
 4. MUDr. Zoltán Keszler – externý člen
 5. Mgr. Andrea Kontárová – externý člen
 6. MUDr. Monika Fehér Pleva – externý člen

5.  Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov

Predseda:

•  MVDr. László Pleva

Členovia:

 1. Pavol Seres – poslanec
 2. Mgr. Milada Floriánová – poslanec

 6.  Komisia inventarizačná a škodová

Predseda:

•  Ing. Ľudovít Kovács

Členovia:

 1. Mgr. Ildikó Zsalkovicsová – poslanec
 2. Mgr. Monika Nagy – poslanec
 3. Ladislav Francisti – poslanec

•   OZ schválil náplne práce jednotlivých komisií:

Komisia finančná a rozvoja obce :

– prejednáva návrh rozpočtu obce, jeho zmien, správy o čerpaní rozpočtu a záverečný účet obce, a predkladá písomné stanoviská pre rokovanie obecného zastupiteľstva,

– prejednáva návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch, o poplatkoch za služby

– prejednáva prijatia úverov a pôžičiek obce,

– dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a majetkom vo vlastníctve štátu prenechanom na dočasné hospodárenie, ak to určujú zásady hospodárenia s majetkom obce,

– prerokuje koncepcie z hľadiska rozvoja obce,

– prerokuje projekty na čerpanie štátnych dotácií a fondov EÚ v oblasti svojej pôsobnosti,

– posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce.

Komisia verejného života a pre regionálnu a medzinárodnú spoluprácu :

– spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých kolektívov záujmovo – umeleckej činnosti, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja kultúry a športu v obci,

– prerokuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry, športu a kultúrno-spoločenskej činnosti v obci,

– prerokuje a kontroluje činnosť kultúrnych a športových zariadení v obci

– spolupôsobí pri činnosti a tvorbe kalendára kultúrnych, spoločenských, cirkevných, mládežníckych, dôchodcovských a športových podujatí v obci a jeho regióne

– prerokuje návrhov koncepcie regionálnej a cezhraničnej spolupráce obce

– prerokuje projektov zameraných na regionálnu a cezhraničnú spoluprácu neinvestičného charakteru

– príprava návrhov obecných novín, elektronických a tlačených publikácií.

 Komisia verejného poriadku a ochrany životného prostredia:

– predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,

– spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu,

– podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov,

– podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných priestranstvách obce a verejne prístupných miestach

– veterinárna starostlivosť

– spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia,

– kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom a iným odpadom,

– prerokuje dokumenty odpadového hospodárstva

– prerokuje návrhy na výrub a výsadbu drevín a verejnej zelene,

– spolupôsobí pri ochrane vôd a pri riešení odkanalizovania domácností, verejných a podnikateľských budov.

 Komisia sociálno-zdravotnícka:

– posudzuje žiadosti o poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci a predkladá návrh na rokovanie obecného zastupiteľstva,

– posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v obci o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov,

– posudzuje návrhy na starostlivosť o osamelých, chorých, sociálne slabších občanov, ktorí potrebujú pomoc z pohľadu prenesenia kompetencií štátnej správy – opatrovateľská služba,

– posudzuje návrhy na sociálne – právnu ochranu detí a mládeže

– prerokuje a kontroluje činnosť sociálnych a zdravotníckych zariadení.

– prerokuje komunitný plán, všeobecne záväzné nariadenia a iné dokumenty v oblasti sociálnej starostlivosti.

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

– sa zriaďuje a plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

 Inventarizačná a škodová komisia

– vykonáva ročnú inventarizáciu,

– po mimoriadnych situáciách prešetruje vzniknuté škody a vypracuje návrh na ich odstránenie

 

•   OZ schválilo delegátov do rád školských inštitúcií obce:

Školská rada pri ZŠ s MŠ Dolné Saliby

 1. Mgr. Monika Nagy
 2. Ing. Richard Škúci
 3. Mgr. Milada Floriánová

Školská rada pri ZŠ s MŠ s VJM Dolné Saliby:

 1. Pavol Seres
 2. Mgr. Ildikó Zsalkovicsová
 3. Ing. Zsolt Szabados

 

•   OZ schválilo sobášiacich poslancov:

 1. Ing. Richard Škúci
 2. Ing. Zsolt Szabados
 3. MVDr. László Pleva