Oznamy

2 percento

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií.

 

 

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 50/2019

Žiadateľ:  Ildikó Czinegová, 925 02 Dolné Saliby 337

Katastrálne územie Dolné Saliby, parcelné číslo 304

Dátum podania žiadosti: 04.03.2019

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny:

Smrek obyčajný   – rastúci na  parcele číslo 304, ktorá je vo vlastníctve žiadateľky.

Dôvod výrubu: Strom je veľmi veľký a  korene  narúšajú chodník k rodinnému domu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. : do  11.03.2019

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpodenčná adresa : Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa 04.03.2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok – oznámenie

Obec  Dolné Saliby

Obec Dolné Saliby,  zastúpená starostom obce  Ing. Ľudovítom Kovácsom,  oznamuje v súlade § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

Pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok sa uplatňuje nasledujúci vzorec:

 

m zložka1 + m zložka2 + m zložkan

ÚVKO = ……………………………………………………… x 100 [%]

m KO

 

16 109 kg

ÚVKO = ——————————- x 100 = 0,1767 x 100 = 17,67 %

91 158 kg

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci  Dolné Saliby je:

17,67%.

 

Sadzba poplatku pre rok 2019 podľa Prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platná od 01. 03. 2019 do 28. 02. 2020) je:

12,00 EUR.

 

 

Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce

Vyvesené dňa: 27.02.2019

Zvesené dňa:  14.03.2019

 

 

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

16. marca 2019

 1.    Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
 2.    Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
 3.    Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
 4.    Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
 5.    Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
 6.    Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
 7.    Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
 8.    József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
 9.    František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
 10.    Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
 11.    Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
 12.    Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
 13.    Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
 14.    Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
 15.    Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

Výzva na predloženie ponuky – mobilné pódium

Mobilné pódium vrátane zastrešenia v profesionálnom prevedení, vrátane úchytov a ukotvenia. Veľkosť pódia je min. 8 x 6 m a výška min. 2,5 m. Podlaha pódia má byť zo špeciálnej drevenej podlahy. Súčasťou pódia má byť aj schodiskový vstup.

Výzva