Projekty

Informácie o schválených projektoch a investíciách obce Dolné Saliby

V posledných týždňoch boli pozitívne vyhodnotené štyri projekty podané obcou včas, resp. formálneho a obsahového hľadiska správne. Obec v najbližších mesiacoch na základe schválených projektov získa finančnú dotáciu v hodnote takmer 500.000,00 eur na rozvojové investície, zamerané najmä na zlepšenie energetickej účinnosti verejných budov a organizovanie podujatí. O jednotlivých projektoch Vás budeme postupne informovať a to vždy po podpísaní Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Prvá Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná s Ministerstvom financií SR na sumu 20.000,00 eur na účel dokončenie rekonštrukcie autobusovej zastávky – tepelnú hydroizoláciu strechy a úpravu nosných stĺpov. Stavebné práce sú v štádiu riešenia.

v Dolných Salibách 26.04.2024

Odkaz na zverejnenú Zmluvu o poskytnutí dotácie č. 2024/428: https://www.crz.gov.sk/zmluva/9208938/

Vytvorenie bezbariérového prostredia pri domove dôchodcov a rekonštrukcia bývalej práčovne_ Práce sú dokončené

S finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vytvoríme bezbariérové prostredie pri domove dôchodcov a z vlastných finančných prostriedkov obce dlhodobo nevyužívaný objekt „bývalej práčovne“ zrekonštruujeme  na klubovňu, komunitnú miestnosť a modlitebňu. Takto chceme dosiahnuť, aby seniori žijúci v domove sa cítili čím viac doma, aby tu prežívali krajšie a pohodlnejšie dni.

 

PUBLICITA:

PUBLICITA-šikmá rampa_DD

 

Výsadba stromov v rámci projektu “Zelené obce”

Dňa 8. decembra 2022 sme zahájili výsadbu nových stromčekov v našej obci . Výsadba je podporovaná Slovenskou agentúrou životného prostredia, počas ktorej bude vysadených celkom 82 tradičných, väčších stromov s obvodom kmeňa 10-12 cm, ako dub, lipa, jašeň, vŕba, hloh, jarabina a brest. Výsadba sa uskutoční na šiestich lokalitách v obci:

  1. obecný park
  2. pri autobusovej zastávke
  3. plocha zelene nadväzujúca na park (Lapoš)
  4. plocha pred obecným úradom
  5. plocha zelene pri ceste č. 1351 (smer Horné Saliby)
  6. plocha zelene pri novej IBV (Pótlék 2)

Nové stromy budú  vysadené primárne na mieste starých 40-ročných tují, ktoré sa tak stanú súčasťou nových verejných plôch, peších zón a parkov v našej obci.

FOTODOKUMENTÁCIA O VÝSADBE NOVÝCH STROMOV

FOTODOKUMENTÁCIA O ODSTRÁNENÍ STARÝCH TUJÍ

Fotky o pôvodnom stave:

Stavebné úpravy na budove s.č.800 – TJ Dolné Saliby

Tabula

 

Počas jesene sa pokračovali stavebné úpravy na budove TJ súp.č. 800 pomocou dotácie od Slovenského futbalového zväzu vo výške 10000,- eur. V tomto roku boli vymenené okná a dvere, čo sa vzhľadom na zvýšené ceny energií realizovalo v najvhodnejší čas.

Fotodokumentácia stavu pred úpravami:

Nový stav po úpravách:

Projekt TOWN TWINNING

Výzvy malých sídiel v Európe budúcnosti, miestne reakcie na zmenu klímy – vybudované prostredie a komunitná spolupráca

Spoločné myslenie v kontexte stretnutia partnerských miest

Samospráva mesta Pannonhalma medzi 29. sept. a 2. okt. 2022 s podporou programu Európa pre občanov zorganizoval pre školákov partnerských miest workshop na tému ochrany klímy.

Organizátori troch partnerských miest – Dolné Saliby, Engen a Moneglia – prevažne mladí účastníci strávili dva celé dni v Pannonhalme. V rámci odborného programu sa primárne venovali problematike udržateľnej mestskej dopravy a udržateľnej energetiky v troch rôznych dimenziách (rodinné, školské a obytné prostredie). Na podujatí si mohli vypočuť osvedčené postupy partnerských miest a ďalšie zaujímavé prednášky a následne za odbornej podpory pedagógov Univerzity Istvána Széchenyiho v skupinách pracovali na spracovaní daných tém. Výsledky svojej práce prezentovali na záverečnom podujatí odborného programu.

Obec Dolné Saliby ako spoluorganizátor a partner projektu sa na podujatí v Pannonhalme zúčastnila spolu so žiakmi základných škôl Dolné Saliby a Horné Saliby a gymnázia v Galante.

Okrem odborného programu účastníci spoznali aj mesto Pannonhalma a opátstvo. Prehliadka mesta, hra v pasca dome, návšteva teplárne na biomasu a ďalšie vzrušujúce programy urobili podujatie ešte zaujímavejším.

Veríme, že prezentácie a nápady, ktoré vznikli na podujatí, pomocou už čoskoro dokončenej elektronickej publikácie, prispejú k environmentálnej výchove partnerských miest a ich mladých ľudí.

 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie (Ulica Újsor – Újtelep)

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť infraštruktúru malých rozmerov pre obyvateľov obce a to prostredníctvom rekonštrukcie vozovky dôležitej komunikácie vo frekventovanej časti obce.

Projekt rieši rekonštrukciu miestnej verejnej komunikácie a spevnenej plochy, vybudovanie nových dočasných parkovacích státí v počte 5 kusov:

  • odstránenie a úprava výtlkov na existujúcej vozovke, vyplnenie poškodenej časti,
  • rekonštrukcia vozovky /nová vrstva asfaltu hr. 40 až 60mm/
  • výšková úprava poklopov kanalizačných šachiet miestnej komunikácie
  • 1 záchytné parkovisko s 5 parkovacími miestami.

 

Názov projektu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie (Ulica Újsor – Újtelep)

Zmluva o poskytnutí NFP č.309070AVF6

Celkové náklady projektu: 81 926,22 EUR

Celková výška oprávnených výdavkov: 59 305,20 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 56 339,94 EUR

FOTOGALÉRIA:

Ulica Újsor pred rekonštrukciou_03.05.2022 :

Ulica Újsor počas rekonštrukcie_ 05/2022 :

Ulica Újsor po rekonštrukcii_27.05.2022:

Ulica Újtelep pred rekonštrukciou_03.05.2022:

Ulica Újtelep počas rekonštrukcie_05/2022:

Ulica Újtelep PO rekonštrukcii_17.05.2022: