Výzva na predloženie cenovej ponuky – “Projektová dokumentácia – IBV Érhegy”

Výzva PDF

Prílohy k výzve na vyplnenie

Lehota na predkladanie ponúk: 12.10.2021 do 10:00 hod.