Úradná tabuľa

Výzva na predloženie ponuky – Pódium

Predmetom zákazky je vybudovanie pódia vedľa objektu kultúrneho domu v obci Dolné Saliby.
Pódium javiska je výškovo osadený o 750 mm vyššie, oproti okolitej spevnenej plochy. Bočné steny sú z DT tvárnic hr. 250 resp. 200 mm. Nosnú konštrukciu drevenej podlahy javiska tvoria trámy rozmerov 120 x 160 v osovej vzdialenosti 600 mm. Dreveným schodiskom sú prístupné dvojkrídlové dvere kultúrneho domu.
Nosná konštrukcia prestrešenia pozostáva z drevených rámov v osovej vzdialenosti 700 mm. Trámy prístreška sú profilu 200/80 mm. Drevené trámy sú podopreté väznicou z profilov 2x300x60 mm, ktorý je podopretý ŽB stĺpmi z DT tvárnic rozmerov 250×250 mm v osovej vzdialenosti 3500 mm, resp. 7000 mm. Pri osovej vzdialenosti stĺpov 7000 mm sú väznice zosilnené v strede priehradovým nosníkov z oc. uzavretých profilov. Objekt bude prestrešený šikmou strechou so sklonom strešných rovín 12°. Strešný plášť pozostáva z keramickej strešnej škridly, latovania, kontralatovania a z plného debnenia. Dažďová voda je zachytená v žľabe po obvode strechy. Zvod je zvedený popri stene a voda odvedená do zelene.
Podrobný opis zákazky je uvedený v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie a vo výkaze výmer, ktoré sú v prílohe tejto výzvy.

Oznam o zmene otváracích hodín

Dovoľujeme si vám oznámiť, že od 01.01.2019 sme upravili otváracie hodiny na Obecnom úrade v Dolných Salibách nasledovne

 

Deň Doobeda Poobede
Pondelok 7.30-11.30 12:30-16.00
Utorok  7.30-11.30 zatvorené
Streda 7.30-11.30 12.30-17.00
Štvrtok 7.30-11.30 zatvorené
Piatok 7.30-11.30 12.30-15.00

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Domova dôchodcov Dolné Saliby

Obec Dolné Saliby

zastúpený Ing. Ľudovítom Kovácsom, starostom Obce Dolné Saliby v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

s nástupom od 17. decembra 2018 na päťročné funkčné obdobie

Domova dôchodcov Dolné Saliby, Dolné Saliby, 786

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č.  51/        zo dňa      2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách v nasledujúcom volebnom období bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode  utvorenom pre celú obec.