Značka: <span>výrub stromov</span>

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (Z. Varga a manž.)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 336/2021

Žiadateľ: Zoltán Varga,  Dolné Saliby 250,  PSČ 925 02

Helena Vargová, Horné Saliby 250, PSČ 925 02

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 344/1

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

SMREK – rastúci na parcele číslo 344/1, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov

Dôvod výrubu:

Strom rastie na parcele číslo 344/1,  je veľmi vysoký, ohrozuje susednú stavbu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 04.11.2021

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (Ľ. Varga)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 300/2021

Žiadateľ: Ľudovít Varga,  Dolné Saliby 556,  PSČ 925 02

Ildikó Varsányi, Horné Saliby 435, PSČ 925 03

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 132/1

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  2 ks  drevín

Agát – rastúci na parcele číslo 132/1, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov

Breza – rastúca na  parcele číslo 132/1, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov

Dôvod výrubu:

Stromy rastú na parcele číslo 132/1 pri budove súpisné číslo 797, kde bude vybudované parkovisko.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 06.10.2021

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (J. Antalová)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 263/2021

Žiadateľ: Judita Antalová,  Dolné Saliby 263, PSČ 925 02

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 404

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

Smrek – rastúci na  parcele číslo 404, ktorá je vo vlastníctve žiadateľky

Dôvod výrubu:

Strom raste na zastavanej ploche  v bezprostrednej blízkosti susednej stavby ako i stavby majiteľky nehnuteľnosti a existuje možnosť poškodenia majetku vplyvom   veterného  počasia

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 20.09.2021

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (M. Vidová)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 251/2021

Žiadateľ:  Monika Vidová,  Dolné Saliby 427, PSČ 925 02

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 589

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

Smrek – rastúci na  parcele číslo 589, ktorá je vo vlastníctve žiadateľky

Dôvod výrubu:

Strom raste na zastavanej ploche  v bezprostrednej blízkosti susednej stavby ako i stavby majiteľky nehnuteľnosti a existuje reálna hrozba poškodenia majetku vplyvom   veterného  počasia

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 07.09.2021

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 308/2019

Žiadateľ:  Ing. Gergely Takács, 925 02 Dolné Saliby 586

Katastrálne územie Dolné Saliby, parcelné číslo 493/6

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  2 ks  dreviny:

Smrek obyčajný  – rastúci na  parcele číslo 493/6, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.

Dôvod výrubu: Stromy sú veľmi veľký, zasahujú do elektrického vedenia a korene stromov  do prípojok k rodinnému domu

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpodenčná adresa : Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa 19.11.2019

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 50/2019

Žiadateľ:  Ildikó Czinegová, 925 02 Dolné Saliby 337

Katastrálne územie Dolné Saliby, parcelné číslo 304

Dátum podania žiadosti: 04.03.2019

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny:

Smrek obyčajný   – rastúci na  parcele číslo 304, ktorá je vo vlastníctve žiadateľky.

Dôvod výrubu: Strom je veľmi veľký a  korene  narúšajú chodník k rodinnému domu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. : do  11.03.2019

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpodenčná adresa : Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa 04.03.2019

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – zverejnené dňa 15.02.2017

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fdolnesaliby.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2FUpovedomenie-o-zacati-spr%C3%A1vneho-konania-na-v%C3%BDrub-drev%C3%ADn-%E2%80%93-Obec-Doln%C3%A9-Saliby_01.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

 

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fdolnesaliby.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2FUpovedomenie-o-zacati-spr%C3%A1vneho-konania-na-v%C3%BDrub-drev%C3%ADn-%E2%80%93-Obec-Doln%C3%A9-Saliby_02.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

 

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fdolnesaliby.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2FUpovedomenie-o-zacati-spr%C3%A1vneho-konania-na-v%C3%BDrub-drev%C3%ADn-%E2%80%93-Obec-Doln%C3%A9-Saliby_03.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]