Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu stromov

Dolné_Saliby_-_Oznámenie_o_konaní

vyvesené: 01.12.2021