Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (Z. Varga a manž.)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 336/2021

Žiadateľ: Zoltán Varga,  Dolné Saliby 250,  PSČ 925 02

Helena Vargová, Horné Saliby 250, PSČ 925 02

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 344/1

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

SMREK – rastúci na parcele číslo 344/1, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov

Dôvod výrubu:

Strom rastie na parcele číslo 344/1,  je veľmi vysoký, ohrozuje susednú stavbu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 04.11.2021