Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 50/2019

Žiadateľ:  Ildikó Czinegová, 925 02 Dolné Saliby 337

Katastrálne územie Dolné Saliby, parcelné číslo 304

Dátum podania žiadosti: 04.03.2019

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny:

Smrek obyčajný   – rastúci na  parcele číslo 304, ktorá je vo vlastníctve žiadateľky.

Dôvod výrubu: Strom je veľmi veľký a  korene  narúšajú chodník k rodinnému domu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. : do  11.03.2019

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpodenčná adresa : Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa 04.03.2019