Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (Attila Vankó)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 346/2021

Žiadateľ: Attila Vankó,  Dolné Saliby 694,  PSČ 925 02

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 2610/2 – uvedená parcela je vo vlastníctve žiadateľa

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  4 ks  dreviny

SMREK v počte 2 ks – rastúce na parcele číslo 2610/2

AGÁT v počte 2 ks – rastúce na parcele číslo 2610/2

Dôvod výrubu:

Stromy rastú na parcele číslo 2610/2, sú veľmi vysoké, ohrozujú susednú stavbu

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 09.11.2021