Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (Ľ. Varga)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 300/2021

Žiadateľ: Ľudovít Varga,  Dolné Saliby 556,  PSČ 925 02

Ildikó Varsányi, Horné Saliby 435, PSČ 925 03

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 132/1

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  2 ks  drevín

Agát – rastúci na parcele číslo 132/1, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov

Breza – rastúca na  parcele číslo 132/1, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov

Dôvod výrubu:

Stromy rastú na parcele číslo 132/1 pri budove súpisné číslo 797, kde bude vybudované parkovisko.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 06.10.2021