Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (M. Vidová)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 251/2021

Žiadateľ:  Monika Vidová,  Dolné Saliby 427, PSČ 925 02

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 589

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

Smrek – rastúci na  parcele číslo 589, ktorá je vo vlastníctve žiadateľky

Dôvod výrubu:

Strom raste na zastavanej ploche  v bezprostrednej blízkosti susednej stavby ako i stavby majiteľky nehnuteľnosti a existuje reálna hrozba poškodenia majetku vplyvom   veterného  počasia

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 07.09.2021