Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 308/2019

Žiadateľ:  Ing. Gergely Takács, 925 02 Dolné Saliby 586

Katastrálne územie Dolné Saliby, parcelné číslo 493/6

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  2 ks  dreviny:

Smrek obyčajný  – rastúci na  parcele číslo 493/6, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.

Dôvod výrubu: Stromy sú veľmi veľký, zasahujú do elektrického vedenia a korene stromov  do prípojok k rodinnému domu

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpodenčná adresa : Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa 19.11.2019