Projekty

Výzva na predloženie ponuky – mobilné pódium

Mobilné pódium vrátane zastrešenia v profesionálnom prevedení, vrátane úchytov a ukotvenia. Veľkosť pódia je min. 8 x 6 m a výška min. 2,5 m. Podlaha pódia má byť zo špeciálnej drevenej podlahy. Súčasťou pódia má byť aj schodiskový vstup.

Výzva

Výzva na predloženie ponuky – Pódium

Predmetom zákazky je vybudovanie pódia vedľa objektu kultúrneho domu v obci Dolné Saliby.
Pódium javiska je výškovo osadený o 750 mm vyššie, oproti okolitej spevnenej plochy. Bočné steny sú z DT tvárnic hr. 250 resp. 200 mm. Nosnú konštrukciu drevenej podlahy javiska tvoria trámy rozmerov 120 x 160 v osovej vzdialenosti 600 mm. Dreveným schodiskom sú prístupné dvojkrídlové dvere kultúrneho domu.
Nosná konštrukcia prestrešenia pozostáva z drevených rámov v osovej vzdialenosti 700 mm. Trámy prístreška sú profilu 200/80 mm. Drevené trámy sú podopreté väznicou z profilov 2x300x60 mm, ktorý je podopretý ŽB stĺpmi z DT tvárnic rozmerov 250×250 mm v osovej vzdialenosti 3500 mm, resp. 7000 mm. Pri osovej vzdialenosti stĺpov 7000 mm sú väznice zosilnené v strede priehradovým nosníkov z oc. uzavretých profilov. Objekt bude prestrešený šikmou strechou so sklonom strešných rovín 12°. Strešný plášť pozostáva z keramickej strešnej škridly, latovania, kontralatovania a z plného debnenia. Dažďová voda je zachytená v žľabe po obvode strechy. Zvod je zvedený popri stene a voda odvedená do zelene.
Podrobný opis zákazky je uvedený v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie a vo výkaze výmer, ktoré sú v prílohe tejto výzvy.

Pozvánka na záverečnú konferenciu

Obec Dolné Saliby a Obec Řícmanice

si Vás dovoľujú pozvať na

Záverečnú konferenciu s návštevou prírodných a kultúrnych hodnôt,

ktorá bude realizovaná v rámci projektu s názvom

Prezentácia miestneho prírodného a kultúrneho dedičstva pre mladú generáciu, zapojením aj najstarších obyvateľov partnerských obcí Dolné Saliby a Řícmanice“

(kód projektu: NFP304030C398)

Termín: 18.01.2019, od 10:00 do 20:00 hod.

Miesto konania (územie SR): Obec Dolné Saliby

Prezentácia miestneho prírodného a kultúrneho dedičstva

Prezentácia miestneho prírodného a kultúrneho dedičstva pre mladú generáciu, zapojením aj najstarších obyvateľov partnerských obcí Dolné Saliby a Řícmanice

Partnerské obce Dolné Saliby a Řícmanice už roky spolupracujú v rámci činnosti miestnych akčných skupín. Pokračovaním bude spolupráca v oblasti zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva, ako zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov. Najväčší dôraz sa kladie na aktivizáciu mládeže, u ktorej je potrebné vybudovať pozitívny vzťah k miestnym prírodným hodnotám, ako aj k miestnemu kultúrnemu dedičstvu. K tomuto budú využité aj skúsenosti najstarších obyvateľov – dôchodcov. Zapojení účastníci jednotlivých skupín svoje skúsenosti budú priebežne konzultovať podobnými aktivitami u partnera a na konci výsledky prezentujú aj pre obyvateľov na obidvoch stranách hranice. Boli zvolené typy činnosti, ktoré budú opakovateľné aj po ukončení projektu.

Aktivita 1: Pozorovanie prírody:pravidelné pozorovanie charakteristických ekotopov v katastri obce (Dolné Saliby vodné ekotopy, Řícmanice krasové ekotopy) skupinou mladších a starších žiakov U obidvoch partnerov sa zriadia skupiny mladších a starších žiakov základných škôl. Pod vedením lektora a za účasti odborníka budú mať 8 stretnutí (2 workshopy, 5 terénnych exkurzií, vrátane 1 spoločných pozorovaní VP a HCP). Zamestnanci TPP: vedúci skupiny – miestny pedagóg Mgr. Zuzana Kissová 8 mesiacov, biológ ZŠ Anikó Flasková – lektor 8 podujatí. Iné činnosti: koordinačné stretnutie s HCP, návšteva žiakov (prevoz autobusom a stravovanie).
Aktivita 2: Vtáky a cicavce v obci – ich život a ochrana. Interaktívne prednášky pre rôzne vekové skupiny materská škola, ZŠ (4 prednášky, počet detí na jednej prednáške 20)
1-1 návšteva skupiny detí u partnera. Zamestnanec TPP: Pedagóg Mgr. Katarína Barcziová – organizátor 6 mesiacov. Iné činnosti: koordinačné stretnutie s HCP (400 km, diety), návšteva žiakov u partnera autobusom, obedy). Interaktívne prednášky (vrátane učebných pomôcok, ktoré ostanú na mieste) 4-krát.
Aktivita 3: Spolužitie prírody a človeka v minulosti . 4 stretnutia (2 MŠ, 2 ZŠ), na ktorých starí ľudia – dôchodcovia rozprávajú mladým o živote v obci za ich mladosti Účastníci si svoje zážitky spracujú formou kresieb a písomných prác. Zamestnanec DoVP: organizátor Ladislav Szabados 3 mesiace.

Kompostáreň pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolné Saliby

stála tabuľa Dolné Saliby

Kód projektu v ITMS2014+ : 310011C128
Miesto realizácie projektu : obec Dolné Saliby
Výzva – kód Výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Obec Dolné Saliby leží na juhozápadnom Slovensku v centrálnej časti podunajskej roviny, patrí do Trnavského kraja. Nachádza sa 12 km južne od okresného mesta Galanta.V súčasnosti v obci nie je legálna skládka odpadu a ani zberný dvor odpadu. Cieľom projektu je prispieť k zhodnocovaniu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci výstavbou malej kompostárne a nákupom zariadenia na spracovanie zeleného a organického odpadu za účelom jeho následného kompostovania. Realizácia projektu priamo nadväzuje na projekt zameraný na výstavbu zberného dvora v obci. Po realizácii projektu bude mať obec zvýšenú kapacitu pre zhodnocovanie odpadov a množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov v obci bude predstavovať 100 t/rok.

Popis toho ako projekt nadväzuje na existujúcu environmentálnu infraštruktúru:

Environmentálna infraštruktúra predstavuje súbory stavieb, zariadení, systémov, ako aj celý rad priemyselných a
environmentálnych technológií pre ochranu zdravia obyvateľstva, ako aj pre zachovanie, ochranu a obnovu prírodného prostredia. Obec Dolné Saliby sa svojimi cielenými projektami snaží o zvýšenie ekologickej stability územia – uplatnenie princípov trvalo udržateľného rozvoja v ďalšom rozvoji územia, a preto zrealizovala viacero projektov zameraných na zlepšenie stavu životného prostredia vo všetkých jeho zložkách.
Tento projekt preto nadväzuje na snahu vedenia obce ako aj jej obyvateľov k znižovaniu ekologických záťaží plánovanou investíciou zameranou na minimalizovanie negatívnych účinkov nakladania s odpadmi v obci. Environmentálne aspekty rozvoja obce sú zohľadnené aj v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Saliby.
Výsledky predkladaného projektu budú dlhodobo udržateľné. Po realizácii projektu bude obec disponovať vlastnou kompostárňou a novým funkčným zariadením potrebným pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Obec bude mať za pomoci kompostárne zvýšenú kapacitu pre zhodnocovanie odpadov, pričom množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov bude predstavovať 100 t/rok.
Technická udržateľnosť projektu – nákupom hnuteľných vecí na podporu zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sa zvýši množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov. Pri výbere hnuteľných vecí a zariadení sa prihliada na efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov. Zariadenia a obstarávané hnuteľné veci spĺňajú technicky najprísnejšie kritériá.
Hlavná aktivita projektu bude realizovaná s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť vynaložených prostriedkov, výber funkčných materiálov pri zohľadnení ceny a kvality.
Prevádzková udržateľnosť projektu – realizáciou projektu sa vytvorí nový priestor pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci. Získaný kompost bude využívaný na vlastnú potrebu, na úpravu a skrášlenie verejných priestranstiev priamo v obci. Náklady na prevádzku kompostárne bude zabezpečovať obec z vlastných zdrojov. Na realizáciu projektu sú potrebné investičné výdavky, ktoré nie je možné realizovať z vlastných zdrojov žiadateľa. Preto sa žiadateľ rozhodol požiadať o finančnú dotáciu prostredníctvom Operačného
programu Kvalitra životného prostredia.Obec plánuje realizáciu tohto projektu nadviazať na predchádzajúci projekt zameraný na výstabu zberného dvora. Výstavbou vlastnej kompostárne, ktorá by zhodnocovala biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a verejných priestranstiev by prispela ku komplexnosti riešenia problémov s odpadmi v obci.