Výzva na predloženie ponuky – Pódium

Predmetom zákazky je vybudovanie pódia vedľa objektu kultúrneho domu v obci Dolné Saliby.
Pódium javiska je výškovo osadený o 750 mm vyššie, oproti okolitej spevnenej plochy. Bočné steny sú z DT tvárnic hr. 250 resp. 200 mm. Nosnú konštrukciu drevenej podlahy javiska tvoria trámy rozmerov 120 x 160 v osovej vzdialenosti 600 mm. Dreveným schodiskom sú prístupné dvojkrídlové dvere kultúrneho domu.
Nosná konštrukcia prestrešenia pozostáva z drevených rámov v osovej vzdialenosti 700 mm. Trámy prístreška sú profilu 200/80 mm. Drevené trámy sú podopreté väznicou z profilov 2x300x60 mm, ktorý je podopretý ŽB stĺpmi z DT tvárnic rozmerov 250×250 mm v osovej vzdialenosti 3500 mm, resp. 7000 mm. Pri osovej vzdialenosti stĺpov 7000 mm sú väznice zosilnené v strede priehradovým nosníkov z oc. uzavretých profilov. Objekt bude prestrešený šikmou strechou so sklonom strešných rovín 12°. Strešný plášť pozostáva z keramickej strešnej škridly, latovania, kontralatovania a z plného debnenia. Dažďová voda je zachytená v žľabe po obvode strechy. Zvod je zvedený popri stene a voda odvedená do zelene.
Podrobný opis zákazky je uvedený v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie a vo výkaze výmer, ktoré sú v prílohe tejto výzvy.