Prezentácia miestneho prírodného a kultúrneho dedičstva

Prezentácia miestneho prírodného a kultúrneho dedičstva pre mladú generáciu, zapojením aj najstarších obyvateľov partnerských obcí Dolné Saliby a Řícmanice

Partnerské obce Dolné Saliby a Řícmanice už roky spolupracujú v rámci činnosti miestnych akčných skupín. Pokračovaním bude spolupráca v oblasti zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva, ako zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov. Najväčší dôraz sa kladie na aktivizáciu mládeže, u ktorej je potrebné vybudovať pozitívny vzťah k miestnym prírodným hodnotám, ako aj k miestnemu kultúrnemu dedičstvu. K tomuto budú využité aj skúsenosti najstarších obyvateľov – dôchodcov. Zapojení účastníci jednotlivých skupín svoje skúsenosti budú priebežne konzultovať podobnými aktivitami u partnera a na konci výsledky prezentujú aj pre obyvateľov na obidvoch stranách hranice. Boli zvolené typy činnosti, ktoré budú opakovateľné aj po ukončení projektu.

Aktivita 1: Pozorovanie prírody:pravidelné pozorovanie charakteristických ekotopov v katastri obce (Dolné Saliby vodné ekotopy, Řícmanice krasové ekotopy) skupinou mladších a starších žiakov U obidvoch partnerov sa zriadia skupiny mladších a starších žiakov základných škôl. Pod vedením lektora a za účasti odborníka budú mať 8 stretnutí (2 workshopy, 5 terénnych exkurzií, vrátane 1 spoločných pozorovaní VP a HCP). Zamestnanci TPP: vedúci skupiny – miestny pedagóg Mgr. Zuzana Kissová 8 mesiacov, biológ ZŠ Anikó Flasková – lektor 8 podujatí. Iné činnosti: koordinačné stretnutie s HCP, návšteva žiakov (prevoz autobusom a stravovanie).
Aktivita 2: Vtáky a cicavce v obci – ich život a ochrana. Interaktívne prednášky pre rôzne vekové skupiny materská škola, ZŠ (4 prednášky, počet detí na jednej prednáške 20)
1-1 návšteva skupiny detí u partnera. Zamestnanec TPP: Pedagóg Mgr. Katarína Barcziová – organizátor 6 mesiacov. Iné činnosti: koordinačné stretnutie s HCP (400 km, diety), návšteva žiakov u partnera autobusom, obedy). Interaktívne prednášky (vrátane učebných pomôcok, ktoré ostanú na mieste) 4-krát.
Aktivita 3: Spolužitie prírody a človeka v minulosti . 4 stretnutia (2 MŠ, 2 ZŠ), na ktorých starí ľudia – dôchodcovia rozprávajú mladým o živote v obci za ich mladosti Účastníci si svoje zážitky spracujú formou kresieb a písomných prác. Zamestnanec DoVP: organizátor Ladislav Szabados 3 mesiace.