Kompostáreň pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolné Saliby

stála tabuľa Dolné Saliby

Kód projektu v ITMS2014+ : 310011C128
Miesto realizácie projektu : obec Dolné Saliby
Výzva – kód Výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Obec Dolné Saliby leží na juhozápadnom Slovensku v centrálnej časti podunajskej roviny, patrí do Trnavského kraja. Nachádza sa 12 km južne od okresného mesta Galanta.V súčasnosti v obci nie je legálna skládka odpadu a ani zberný dvor odpadu. Cieľom projektu je prispieť k zhodnocovaniu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci výstavbou malej kompostárne a nákupom zariadenia na spracovanie zeleného a organického odpadu za účelom jeho následného kompostovania. Realizácia projektu priamo nadväzuje na projekt zameraný na výstavbu zberného dvora v obci. Po realizácii projektu bude mať obec zvýšenú kapacitu pre zhodnocovanie odpadov a množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov v obci bude predstavovať 100 t/rok.

Popis toho ako projekt nadväzuje na existujúcu environmentálnu infraštruktúru:

Environmentálna infraštruktúra predstavuje súbory stavieb, zariadení, systémov, ako aj celý rad priemyselných a
environmentálnych technológií pre ochranu zdravia obyvateľstva, ako aj pre zachovanie, ochranu a obnovu prírodného prostredia. Obec Dolné Saliby sa svojimi cielenými projektami snaží o zvýšenie ekologickej stability územia – uplatnenie princípov trvalo udržateľného rozvoja v ďalšom rozvoji územia, a preto zrealizovala viacero projektov zameraných na zlepšenie stavu životného prostredia vo všetkých jeho zložkách.
Tento projekt preto nadväzuje na snahu vedenia obce ako aj jej obyvateľov k znižovaniu ekologických záťaží plánovanou investíciou zameranou na minimalizovanie negatívnych účinkov nakladania s odpadmi v obci. Environmentálne aspekty rozvoja obce sú zohľadnené aj v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Saliby.
Výsledky predkladaného projektu budú dlhodobo udržateľné. Po realizácii projektu bude obec disponovať vlastnou kompostárňou a novým funkčným zariadením potrebným pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Obec bude mať za pomoci kompostárne zvýšenú kapacitu pre zhodnocovanie odpadov, pričom množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov bude predstavovať 100 t/rok.
Technická udržateľnosť projektu – nákupom hnuteľných vecí na podporu zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sa zvýši množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov. Pri výbere hnuteľných vecí a zariadení sa prihliada na efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov. Zariadenia a obstarávané hnuteľné veci spĺňajú technicky najprísnejšie kritériá.
Hlavná aktivita projektu bude realizovaná s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť vynaložených prostriedkov, výber funkčných materiálov pri zohľadnení ceny a kvality.
Prevádzková udržateľnosť projektu – realizáciou projektu sa vytvorí nový priestor pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci. Získaný kompost bude využívaný na vlastnú potrebu, na úpravu a skrášlenie verejných priestranstiev priamo v obci. Náklady na prevádzku kompostárne bude zabezpečovať obec z vlastných zdrojov. Na realizáciu projektu sú potrebné investičné výdavky, ktoré nie je možné realizovať z vlastných zdrojov žiadateľa. Preto sa žiadateľ rozhodol požiadať o finančnú dotáciu prostredníctvom Operačného
programu Kvalitra životného prostredia.Obec plánuje realizáciu tohto projektu nadviazať na predchádzajúci projekt zameraný na výstabu zberného dvora. Výstavbou vlastnej kompostárne, ktorá by zhodnocovala biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a verejných priestranstiev by prispela ku komplexnosti riešenia problémov s odpadmi v obci.