Projekty

Rekonštrukcia miestnej komunikácie (Ulica Újsor – Újtelep)

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť infraštruktúru malých rozmerov pre obyvateľov obce a to prostredníctvom rekonštrukcie vozovky dôležitej komunikácie vo frekventovanej časti obce.

Projekt rieši rekonštrukciu miestnej verejnej komunikácie a spevnenej plochy, vybudovanie nových dočasných parkovacích státí v počte 5 kusov:

 • odstránenie a úprava výtlkov na existujúcej vozovke, vyplnenie poškodenej časti,
 • rekonštrukcia vozovky /nová vrstva asfaltu hr. 40 až 60mm/
 • výšková úprava poklopov kanalizačných šachiet miestnej komunikácie
 • 1 záchytné parkovisko s 5 parkovacími miestami.

 

Názov projektu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie (Ulica Újsor – Újtelep)

Zmluva o poskytnutí NFP č.309070AVF6

Celkové náklady projektu: 81 926,22 EUR

Celková výška oprávnených výdavkov: 59 305,20 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 56 339,94 EUR

FOTOGALÉRIA:

Ulica Újsor pred rekonštrukciou_03.05.2022 :

Ulica Újsor počas rekonštrukcie_ 05/2022 :

Ulica Újsor po rekonštrukcii_27.05.2022:

Ulica Újtelep pred rekonštrukciou_03.05.2022:

Ulica Újtelep počas rekonštrukcie_05/2022:

Ulica Újtelep PO rekonštrukcii_17.05.2022:

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Publicita, Strava, Cestovanie – A Mi Fáink_Naše stromy

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Publicita a tabuľa náučného chodníka – A Mi Fáink_Naše stromy

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Cestovanie autobusom do Pannonhalmy – a Mi Fáink_Naše stromy

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Strava spoločného podujatia – A Mi Fáink_Naše stromy

Lehota na predkladanie ponúk do 12.05.2021 do 13:00 hod.

Naše stromy – Tvorba podunajskej krajiny v družobných obciach Pannonhalma a Dolné Saliby

Tvorba krajiny tabula 20x30cm_SK

Názov malého projektu:  Tvorba podunajskej krajiny v družobných obciach Pannonhalma a Dolné Saliby

Krátky názov:    Naše stromy

ZÁMER PROJEKTU: 

Dlhodobým zámerom projektu je tvorba krajiny Podunajska vysadením pôvodných druhov stromov a kríkov a výchova mládeže k ochrane prírody.

V rámci projektu v družobných obciach vzniknú zelené plochy z tradičných stromov, kríkov a rastlín.

V rámci projektu bude výchova miestnej mládeže k ochrane prírody a životného prostredia.

Krátkodobými zámermi projektu sú:

 • výsadba miestnych druhov stromov a kríkov, zvýšiť lesnatosť územia družobných obcí
 • tvorba prezentačného miesta miestnej prírody
 • spoločná výchova mladých ľudí družobných obcí na ochranu prírody

AKTIVITY:

Vysadenie vetrolamu

 • Vysadenie vetrolamu s pôvodnými druhmi drevín a lúky so zabezpečením maximálnej biodiverzity v extraviláne obce Dolné Saliby (2 ha lúky a 150 stromov)

Zriadenie prezentačného miesta

 • prezentačná budova (výmena okien a obnova podlahy 1 miestnosti),
 • obecné arborétum (20 stromov, 30 kríkov, 30 liečivých rastlín)
 • a náučný chodník s tabuľou v intraviláne obce Dolné Saliby

Mládež za prírodu – Spoločné poznávanie prírody :

 • Spoznaj okolie svojej obce -1-1 deň spoznanie prírody pre miestnych školákov, spojený aj výsadbou stromov v Pannonhalme a v Dolných Salibách (individuálne podujatie) ( 30-30 účastníkov)
 • Ukáž okolie Dolných Salíb – 1 spoločný výlet na spoznávanie prírody pre mladých ľudí družobných obcí (80 účastníkov)
 • Ukáž okolie Pannonhalmy – 1 spoločný výlet na spoznávanie prírody pre mladých ľudí družobných obcí (80 účastníkov)

MEGHÍVÓ/POZVÁNKA – “Spoznaj okolie svojej obce!”/ “Ismerd meg falud környékét!” – 4. júna 2021 / 2021. június 4. – miesto podujatia: Dolné Saliby / a rendezvény helye: Alsószeli

POZVÁNKA – “Ukáž okolie Dolných Salíb!” – 11. júna 2021 – miesto podujatia: Dolné Saliby

MEGHÍVÓ – “Mutasd meg Alsószeli környékét!” – 2021. június 11. – a rendezvény helye: Alsószeli

MEGHÍVÓ – “Ismerd meg Pannonhalma természeti értékeit!” – 2021. június 16. / 16. júna 2021 – a rendezvény helye: Pannonhalma (HU) / miesto podujatia: Pannonhlama (HU)

______________________________________________________________________________

REALIZÁCIA PROJEKTU:

Vysadenie vetrolamu

Dňa 18. – 27. mája 2021 v extraviláne obce Dolné Saliby boli vysadené vetrolamy s pôvodnými druhmi drevín a lúky so zabezpečením maximálnej biodiverzity  (2 ha lúky a 150 stromov).

Obecné arborétum a náučný chodník

Výsadba stromov – 03. – 11. jún 2021

Mládež za prírodu – Spoločné poznávanie prírody 

Dňa 4. júna 2021 sa uskutočnila vlastivedná exkurzia a spoznanie miestnej prírody spojený aj výsadbou stromov a pešia túra so zábavnými úlohami s názvom  “Spoznaj okolie svojej obce!” pre žiakov miestnych základných škôl.

Podujatie – 27. apríla 2021 – zber smeti so žiakmi ZŠ Horné Saliby

Vysadili sme stromy – Informácia – 06.09.2021

Výsadba na Laposi – Informácia – 07.09.2021

 

Rozpočet projektu: 27.069,03 eur
Názov programu: Interreg SKHU Fond malých projektov pre východný región
Gestor programu: Európska únia – Európsky fond regionálneho rozvoja
Nenávratný finančný príspevok: 23.008,67 eur
Vlastné zdroje: 4.060,36 eur

_______________________________________________________________________

Publikácie o projekte:

RTV Krea.sk

Új Szó.com

ma7.sk

Denník Új Szó

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb

Na základe  žiadosti č. 130/2020 žiadateľa „Obec Dolné Saliby“ o poskytnutie dotácie predloženej v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov, v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „zákon“), rozhodol  minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb  vo výške 6 700,00 EUR  reg. č. 8293/2020-M_ORF za účelom nákupu materiálno-technického vybavenia pre Domov dôchodcov Dolné Saliby.

 

Rozpočet projektu: 7506,- eur
Názov programu: Druh dotácie: §2 písm. a) dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb
Gestor programu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nenávratný finančný príspevok: 6700,- eur
Vlastné zdroje: 806,- eur

ZBERNÝ DVOR – Betónová spevnená plocha

07.01.2021

Zberný dvor bude čoskoro úplne dokončený (chýba už len prístupová komunikácia, osvetlenie a prístrešok na náradia a skladovanie odpadu – tie budú realizované v priebehu nasledujúcich dvoch rokov). Betónová spevnená plocha v rozmere viac ako 1300 m2 bola vybudovaná z vlastných zdrojov a pomocou dotácie Environmentálneho fondu vo výške 60 000,00 EUR.

Informačný materiál o zbere odpadu a prevádzke zberného dvora budú obyvateľom k dispozícii v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov.

_____________________________________________________________________________

06.10.2020

Tvrdo sa pracuje na výstavbe zberného dvora.

Výzva na predloženie ponuky – Požiarna zbrojnica Dolné Saliby – stavebné úpravy

Na stiahnutie – VÝZVA

Na stiahnutie: PZ-Dolné-Saliby-kanal-prípojka-pozdľžny profil

Na stiahnutie: PZ-Dolné-Saliby-kanal-prípojka-situácia

Na stiahnutie: PZ-Dolné-Saliby-ts-kanal prípojka

Na stiahnutie: PZ Dolné Saliby_stav_upravy_01

Na stiahnutie: PZ Dolné Saliby_stav_upravy_02

Na stiahnutie: PZ Dolné Saliby_stav_upravy_03

Na stiahnutie: PZ Dolné Saliby_stav_upravy_04

Na stiahnutie: PZ Dolné Saliby_stav_upravy_05

WiFi4EU – Bezplatné Wi-Fi pre obyvateľov EÚ aj v Dolných Salibách

Iniciatíva WiFi4EU podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia či múzeá v obciach v celej Európe.

Vďaka projektu Wifi4EU obec Dolné Saliby získala prostriedky v sume 15-tisíc eur z výzvy Európskej komisie WiFi4EU na budovanie sietí bezdrôtového internetu na verejných priestranstvách. Obec Dolné Saliby poskytuje bezplatne WiFi signál na dvanástich verejných priestranstvách v obci po dobu nasledujúcich troch rokov. Prístupové body sú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:
Vonkajšie (extern):

 1. Obecný úrad Dolné Saliby
 2. Zdravotné stredisko
 3. Verejné priestranstvo pri autobusovej zastávke
 4. Park
 5. Multifunkčné ihrisko
 6. Dom služieb
 7. Verejné priestranstvo pri Kultúrnom dome

Vnútorné (intern):

 1. Kultúrny dom
 2. Budova požiarnej zbrojnici
 3. ZŠ s MŠ Dolné Saliby, budova školy
 4. Klubová miestnosť vedľa pošty
 5. ZŠ s MŠ s VJM Dolné Saliby, budova školy