Informácie o schválených projektoch a investíciách obce Dolné Saliby

V posledných týždňoch boli pozitívne vyhodnotené štyri projekty podané obcou včas, resp. formálneho a obsahového hľadiska správne. Obec v najbližších mesiacoch na základe schválených projektov získa finančnú dotáciu v hodnote takmer 500.000,00 eur na rozvojové investície, zamerané najmä na zlepšenie energetickej účinnosti verejných budov a organizovanie podujatí. O jednotlivých projektoch Vás budeme postupne informovať a to vždy po podpísaní Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Prvá Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná s Ministerstvom financií SR na sumu 20.000,00 eur na účel dokončenie rekonštrukcie autobusovej zastávky – tepelnú hydroizoláciu strechy a úpravu nosných stĺpov. Stavebné práce sú v štádiu riešenia.

v Dolných Salibách 26.04.2024

Odkaz na zverejnenú Zmluvu o poskytnutí dotácie č. 2024/428: https://www.crz.gov.sk/zmluva/9208938/