Požiarna zbrojnica Dolné Saliby – stavebné úpravy

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: PHZ-OPK1-2019-003533

Názov účelu dotácie: Požiarna zbrojnica Dolné Saliby – stavebné úpravy

Výška poskytnutej dotácie: 30 000,00 EUR

Tabula Tábla