Značka: <span>covid-19</span>

Vyhlášky ÚVZSR č. 24, 25, 26 a 27, vydané z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, platné od 26.02.2022

1.      Vyhláška č. 24 o hromadných podujatiach

Všetky hromadné podujatia budú môcť byť organizované v režime “základ”.

Hromadné podujatia sa budú deliť na dve kategórie:

 • Nízko rizikové: podujatia, pri ktorých bude fixné sedenie alebo státie a účastníci budú mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom; maximálna účasť bude 500 osôb alebo 50 % kapacity priestoru (napríklad: divadlo, bohoslužby, kino, viaceré druhy kultúrnych podujatí, diváci na športových podujatiach a pod.)
 • Vysoko rizikové: ostatné podujatia, ako aj podujatia konané v prevádzkach verejného stravovania, ktoré nedokážu splniť podmienky pre nízko rizikové podujatia; maximálna účasť bude 50 osôb (napríklad: svadby, kary, oslavy, večierky, plesy, diskotéky a pod.)

Delenie na nízko a vysoko rizikové podujatia sa nebude vzťahovať na:

 • cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, obrad krstu, a pohrebný obrad (bez kapacitných obmedzení),
 • zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov (bez kapacitných obmedzení),
 • Zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona (bez kapacitných obmedzení),
 • Voľby (bez kapacitných obmedzení),
 • podujatia profesionálnych športových súťaží (celý zoznam je vo vyhláške v § 2, ods. 2, písm. g) – pre športovcov a organizačný tím bez kapacitných obmedzení,
 • hromadné podujatia nevyhnutné na činnosť karanténnych tréningových centier pre vrcholový šport, ktoré schvália ministerstvá školstva a zdravotníctva (bez kapacitných obmedzení)
 • hromadné podujatie nevyhnutné na výkon činnosti športových reprezentácií Slovenskej republiky so súhlasom ministerstva školstva (bez kapacitných obmedzení)
 • hromadné podujatia osôb do 18 rokov veku, a to v kapacite maximálne 100 osôb,
 • športové hromadné podujatia športového charakteru (súťaže, tréningy) osôb starších ako 18 rokov, a to v kapacite maximálne 100 osôb,

Všeobecné pravidlá pre hromadné podujatia:

 • ruší sa povinnosť uchovávať zoznam účastníkov podujatí,
 • umožniť vstup a pobyt účastníkom len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • pri podujatiach v exteriéri vyhradiť priestor podujatí a vyznačiť vstup a výstup,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť dezinfekciu rúk pri vstupe,
 • pri vstupe vyvesiť oznamy o povinnostiach účastníkov
 • pri účasti na podujatí a pri príchode a odchode z priestorov zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, divákov usadených v hľadisku,  umelcov, školiteľov a ďalšie osoby, ak vyplýva z účelu hromadného podujatia, že tento rozostup nie je možné dodržať),
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
 • pokiaľ to kapacita priestorov hromadného podujatia umožňuje, zabezpečiť sedenie divákov v každom druhom rade.

2.    Vyhláška č. 25 k prevádzkam

Všetky prevádzky maloobchodu a služieb budú môcť fungovať v režime „základ”.

Všeobecné opatrenia pre prevádzky:

 • ruší sa kapacitné obmedzenie (pravidlo 1 osoba na 15m2) vo väčšine prevádzok,
 • umožniť vstup a pobyt vo vnútorných aj vonkajších priestoroch len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • zabezpečiť pri vstupe dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice,
 • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 metre (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov),
 • umiestniť na viditeľné miesto oznamy o povinnosti dodržiavať tieto opatrenia,
 • časté vetranie priestorov, dezinfekcia  .

Obmedzenia otváracích hodín:

 • prevádzky obchodov nemajú obmedzené otváracie hodiny,
 • prevádzky služieb musia obmedziť otváracie hodiny od 5:00 do 24:00,
 • obmedzenie otváracích hodín sa nevzťahuje na:
  • prevádzky verejného stravovania, stánky s trvalým stanovišťom, ambulantný predaj pokrmov a nápojov – po 24:00 však môžu predávať len pokrmy a nápoje zabalené so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
  • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne poskytujúce služby na základe predpisu lekára,
  • veterinárne ambulancie,
  • odťahové služby,
  • práčovne a čistiarne odevov,
  • čerpacie stanice pohonných látok a palív,
  • pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
  • služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta poskytujúce služby elektronického výberu mýta,
  • taxislužby – rušia sa pre ne aj doterajšie obmedzenia počtu prepravovaných osôb,
  • advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
  • zberné dvory,
  • ubytovacie služby,
  • školské, nemocničné, závodné a podobné kuchyne a jedálne,
  • prevádzky lanových dráh a vlekov.

Obchodné domy:

 • Naďalej je zakázaná konzumácia pokrmov a nápojov v priestoroch obchodného domu, okrem priestorov zariadení spoločného stravovania vrátane foodcourtov,
 • ruší sa povinnosť uzatvorenia sedacích sekcií,
 • bez kapacitných obmedzení.

Zariadenia verejného stravovania (reštaurácie, bary, kaviarne…):

 • umožniť konzumáciu pokrmov alebo nápojov výlučne posediačky (interiér, terasy),
 • rušia sa ostatné podmienky ako povinná vzdialenosť najmenej 2 metre medzi stolmi a kapacitné obmedzenie najviac 4 osoby pri jednom stole .

Ubytovacie služby (hotely, turistické ubytovne a ďalšie prevádzky krátkodobého ubytovania):

 • bez kapacitných obmedzení.

Fitness centrá:

 • maximálna kapacita prevádzky 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 štvorcových metrov,

Wellness, akvaparky, prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne:

 • maximálna kapacita zariadenia 50 zákazníkov alebo jeden zákazník na 15 štvorcových metrov z krytej plochy zariadenia určenej pre zákazníkov.

Umelé kúpaliská:

 • neprevádzkovať pitné fontánky,
 • bez kapacitných obmedzení

 

3.  Vyhláška č. 26 o karanténe

4.  Vyhláška č. 27 o prekrytí horných dýchacích ciest

Očkovanie v Dolných Salibách – 06.01.2022

Dňa 6. januára 2022 doobeda v miestnom kultúrnom dome sa uskutočnilo očkovanie obyvateľov proti vírusu COVID-19. O očkovanie bol veľký záujem. Zaočkovali sme 214 osôb (1. dávka: 14 ľudí, 2. dávka: 3 ľudia, 3. dávka: 197 ľudí). Ďakujeme zdravotníkom a pracovníkom obce za odbornú prácu a občanom za zodpovedný prístup!

Očkovanie v Dolných Salibách

Vážení občania!

Obec Dolné Saliby opäť zabezpečí v Dolných Salibách mobilné očkovacie miesto. Prihlásiť sa môžu všetci, ktorí sa chcú zaočkovať prvou, druhou alebo treťou dávkou vakcíny. Očkuje sa Pfizerom, takže všetci tí, ktorí boli očkovaní minimálne 3 mesiace dozadu Pfizerom, Astra Zenecou, Sputnikom, alebo minimálne 2 mesiace Jansenom.

Očkovanie sa uskutoční 6. januára od 7:30 do 12:00 hodiny v miestnom kultúrnom dome.

Prihlásiť sa môžete osobne na obecnom úrade, alebo e-mailom na dolnesaliby@dolnesaliby.sk alebo na telefónnom čísle 031/ 78 53 189 do 29.decembra.

V obci sa zaočkovalo 85 občanov

Obec Dolné Saliby v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom dňa 26.5.2021 zabezpečila očkovanie našich obyvateľov nad 70 rokov, imobilných, zdravotne postihnutých a ich rodinných príslušníkov (doprovod). Očkovanie kvôli technickým problémom sa začalo takmer o dve hodiny neskôr, naši obyvatelia trpezlivo čakali. Ďakujeme im za pochopenie! Samotné očkovanie už prebiehalo plynule! Teší nás, že našou pomocou sa zaočkovalo 85 obyvateľov, z ktorých by sa väčšina nevedela dostať do očkovacieho centra! Sme radi, že o “miestne očkovanie“ bol veľký záujem. Všetkým obyvateľom obce a celého regiónu prajeme pevné zdravie!

 

 

Mobilné očkovanie v obci

Obec Dolné Saliby oznamuje obyvateľom, že tento víkend sa v obci Dolné Saliby testovanie na COVID-19 nekoná, nakoľko potvrdenia o vykonaní testu z minulého týždňa sú platné aj budúci týždeň.

Zároveň oznamujeme, že v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom Obec Dolné Saliby zabezpečí mobilné očkovanie obyvateľov nad 70 rokov a imobilných dôchodcov priamo v obci. Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne na miestnom obecnom úrade, telefonicky na tel.č.: 031/7853189, alebo elektronicky na adrese: dolnesaliby@dolnesaliby.sk najneskôr do 12. mája 2021 do 11:30 hod.