Autor: puskas

Rekonštrukcia miestnej komunikácie (Ulica Újsor – Újtelep)

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť infraštruktúru malých rozmerov pre obyvateľov obce a to prostredníctvom rekonštrukcie vozovky dôležitej komunikácie vo frekventovanej časti obce.

Projekt rieši rekonštrukciu miestnej verejnej komunikácie a spevnenej plochy, vybudovanie nových dočasných parkovacích státí v počte 5 kusov:

 • odstránenie a úprava výtlkov na existujúcej vozovke, vyplnenie poškodenej časti,
 • rekonštrukcia vozovky /nová vrstva asfaltu hr. 40 až 60mm/
 • výšková úprava poklopov kanalizačných šachiet miestnej komunikácie
 • 1 záchytné parkovisko s 5 parkovacími miestami.

 

Názov projektu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie (Ulica Újsor – Újtelep)

Zmluva o poskytnutí NFP č.309070AVF6

Celkové náklady projektu: 81 926,22 EUR

Celková výška oprávnených výdavkov: 59 305,20 EUR

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 56 339,94 EUR

FOTOGALÉRIA:

Ulica Újsor pred rekonštrukciou_03.05.2022 :

Ulica Újsor počas rekonštrukcie_ 05/2022 :

Ulica Újsor po rekonštrukcii_27.05.2022:

Ulica Újtelep pred rekonštrukciou_03.05.2022:

Ulica Újtelep počas rekonštrukcie_05/2022:

Ulica Újtelep PO rekonštrukcii_17.05.2022:

Naše stromy – Tvorba podunajskej krajiny v družobných obciach Pannonhalma a Dolné Saliby

Tvorba krajiny tabula 20x30cm_SK

Názov malého projektu:  Tvorba podunajskej krajiny v družobných obciach Pannonhalma a Dolné Saliby

Krátky názov:    Naše stromy

ZÁMER PROJEKTU: 

Dlhodobým zámerom projektu je tvorba krajiny Podunajska vysadením pôvodných druhov stromov a kríkov a výchova mládeže k ochrane prírody.

V rámci projektu v družobných obciach vzniknú zelené plochy z tradičných stromov, kríkov a rastlín.

V rámci projektu bude výchova miestnej mládeže k ochrane prírody a životného prostredia.

Krátkodobými zámermi projektu sú:

 • výsadba miestnych druhov stromov a kríkov, zvýšiť lesnatosť územia družobných obcí
 • tvorba prezentačného miesta miestnej prírody
 • spoločná výchova mladých ľudí družobných obcí na ochranu prírody

AKTIVITY:

Vysadenie vetrolamu

 • Vysadenie vetrolamu s pôvodnými druhmi drevín a lúky so zabezpečením maximálnej biodiverzity v extraviláne obce Dolné Saliby (2 ha lúky a 150 stromov)

Zriadenie prezentačného miesta

 • prezentačná budova (výmena okien a obnova podlahy 1 miestnosti),
 • obecné arborétum (20 stromov, 30 kríkov, 30 liečivých rastlín)
 • a náučný chodník s tabuľou v intraviláne obce Dolné Saliby

Mládež za prírodu – Spoločné poznávanie prírody :

 • Spoznaj okolie svojej obce -1-1 deň spoznanie prírody pre miestnych školákov, spojený aj výsadbou stromov v Pannonhalme a v Dolných Salibách (individuálne podujatie) ( 30-30 účastníkov)
 • Ukáž okolie Dolných Salíb – 1 spoločný výlet na spoznávanie prírody pre mladých ľudí družobných obcí (80 účastníkov)
 • Ukáž okolie Pannonhalmy – 1 spoločný výlet na spoznávanie prírody pre mladých ľudí družobných obcí (80 účastníkov)

MEGHÍVÓ/POZVÁNKA – “Spoznaj okolie svojej obce!”/ “Ismerd meg falud környékét!” – 4. júna 2021 / 2021. június 4. – miesto podujatia: Dolné Saliby / a rendezvény helye: Alsószeli

POZVÁNKA – “Ukáž okolie Dolných Salíb!” – 11. júna 2021 – miesto podujatia: Dolné Saliby

MEGHÍVÓ – “Mutasd meg Alsószeli környékét!” – 2021. június 11. – a rendezvény helye: Alsószeli

MEGHÍVÓ – “Ismerd meg Pannonhalma természeti értékeit!” – 2021. június 16. / 16. júna 2021 – a rendezvény helye: Pannonhalma (HU) / miesto podujatia: Pannonhlama (HU)

______________________________________________________________________________

REALIZÁCIA PROJEKTU:

Vysadenie vetrolamu

Dňa 18. – 27. mája 2021 v extraviláne obce Dolné Saliby boli vysadené vetrolamy s pôvodnými druhmi drevín a lúky so zabezpečením maximálnej biodiverzity  (2 ha lúky a 150 stromov).

Obecné arborétum a náučný chodník

Výsadba stromov – 03. – 11. jún 2021

Mládež za prírodu – Spoločné poznávanie prírody 

Dňa 4. júna 2021 sa uskutočnila vlastivedná exkurzia a spoznanie miestnej prírody spojený aj výsadbou stromov a pešia túra so zábavnými úlohami s názvom  “Spoznaj okolie svojej obce!” pre žiakov miestnych základných škôl.

Podujatie – 27. apríla 2021 – zber smeti so žiakmi ZŠ Horné Saliby

Vysadili sme stromy – Informácia – 06.09.2021

Výsadba na Laposi – Informácia – 07.09.2021

 

Rozpočet projektu: 27.069,03 eur
Názov programu: Interreg SKHU Fond malých projektov pre východný región
Gestor programu: Európska únia – Európsky fond regionálneho rozvoja
Nenávratný finančný príspevok: 23.008,67 eur
Vlastné zdroje: 4.060,36 eur

_______________________________________________________________________

Publikácie o projekte:

RTV Krea.sk

Új Szó.com

ma7.sk

Denník Új Szó

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb

Na základe  žiadosti č. 130/2020 žiadateľa „Obec Dolné Saliby“ o poskytnutie dotácie predloženej v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov, v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „zákon“), rozhodol  minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb  vo výške 6 700,00 EUR  reg. č. 8293/2020-M_ORF za účelom nákupu materiálno-technického vybavenia pre Domov dôchodcov Dolné Saliby.

 

Rozpočet projektu: 7506,- eur
Názov programu: Druh dotácie: §2 písm. a) dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb
Gestor programu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nenávratný finančný príspevok: 6700,- eur
Vlastné zdroje: 806,- eur

Opatrenie ÚVZ SR – štátna karanténa

Na stiahnutie: Opatrenie

Vycestovanie do určitých krajín s návratom na Slovensko do 24 hodín

Povinnosť karantény (štátnej, domácej) alebo predloženia negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 sa od 21. mája 2020 nebude týkať ani osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré vycestujú do Česka,  Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovinska a Švajčiarska s tým, že je potrebné sa na územie Slovenskej republiky vrátiť do 24 hodín. Pred odchodom zo Slovenska bude potrebné vyplniť formulár o čase opustenia územia, ktorý potvrdí na hraniciach príslušník policajného zboru.

Tlačivo o prekročení štátnej hranice

ÚVZ SR: Všetky prijaté opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (nosenie rúšok, činnosť prevádzok obchodov a služieb, návštevy v nemocniciach, svadobné, pohrebné obrady a pod.)

Opatrenie – nosenie rúšok

Opatrenie – hromadné podujatia

Opatrenie – kúpaliska

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020

Podmienky ZŠ

Podmienky MŠ

Rozhodnutie – školske stravovanie

Usmernenie-  školske stravovanie

Oznam – otváracie hodiny Obecného úradu Dolné Saliby

Oznamujeme obyvateľom, že od 18. mája 2020 je Obecný úrad Dolné Saliby otvorený pre verejnosť vo svojich bežných úradných hodinách:

Pondelok - Hétfő07.30 – 11.3012.30 - 16.00
Utorok - Kedd07.30 – 11.30zárva - zatvorené
Streda - Szerda07.30 – 11.3012.30 - 17.00
Štvrtok - Csütörtök07.30 – 11.30zárva - zatvorené
Piatok - Péntek07.30 – 11.3012.30 - 15.00