Výzva na predkladanie ponúk – Výstavba multifunkčného ihriska v obci Dolné Saliby

Predmetom zákazky je výstavba multifunkčného ihriska o rozmeroch 33×18 m. Multifunkčné ihrisko je určené pre športové činnosti ako futbal, nohejbal a volejbal. Multifunkčné ihrisko bude obsahovať potrebné prvky pre všetky navrhované športy. Povrch ihriska bude tvoriť umelá tráva 3. generácie výšky 60 mm (±2 mm), so zásypom z EPDM. Podklad umelej tráve bude z vrstiev kameniva. Pod kamenivo je potrebné umiestniť vrstvu netkanej geotextílie 300 g/m2. Okolo ihriska budú osadené mantinely na ktorých budú uchytené ochranné siete. Výška ochrannej siete na kratšej časti (za bránkami v smere k ulici) bude 4 m, v smere k parcele číslo 266/1 bude výška 5 m a na dlhšej strane bude výška sietí 3 m. Konštrukcia mantinelov bude osadená do pätiek priemeru 400 mm a hĺbky 600 mm. Kotvenie bude súčasťou dodávky mantinelov ihriska. Mantinel tvorí pozinkovaná oceľová konštrukcia s plastovými výplňami hrúbky min. 10 mm. Umelá tráva z vysoko odolného PP min. 265 g/m2, vlákno v tvare diamant, min. 14000/dTex, min. 365 mikrónov. Test odolnosti minimálne na 125 000 cyklov. Všetky výrobky musia byť certifikované.
Umelé osvetlenie bude riešené osvetľovacími telesami (8 x max. 300 W) na 6 ks oceľových stožiaroch s výškou 6 m, napojenie na rozvod elektrickej energie bude z objektu školskej jedálne a školského klubu.
Podrobný opis stavebných prác je uvedený v prílohe výzvy v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer.
V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku s ekvivalentným riešením.

 

Výzva na predkladanie ponúk

Dokumenty na stiahnutie: