NÁVRH VZN č. 01/2022, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN obce Dolné Saliby, Zmeny a doplnky č. 1