SCHVÁLENÉ VZN č. 01/2022, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN obce Dolné Saliby, Zmeny a doplnky č. 1

VZN č. 001/2022

– Schválené dňa 09.05.2022

– Vyvesené dňa 10.05.2022

– Účinné dňom 10.06.2022

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3