Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (Ing. Peter Klemász)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 447/2020

Žiadateľ:  Ing. Peter Klemász,  927 01 Šaľa, Sládkovičova 1277/11

Agneša Klemászová, 927 01 Šaľa, Sládkovičova 1277/11

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 398/1

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks  dreviny

Orech – rastúci na  parcele číslo 398/1, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov

Dôvod výrubu: Strom bráni priamemu vjazdu do garáže

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 11.12.2020