Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (T. Szabó, K. Szabová)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 174/2022

Žiadateľ:        Tibor Szabo,  Dolné Saliby 669,  PSČ 925 02

                        Katarína Szabová, Dolné Saliby  669, PSČ 92502

Katastrálne územie –  Dolné Saliby, parcelné číslo 482/1 – uvedená parcela je vo vlastníctve žiadateľov

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  2 ks  drevín

SMREKY v počte 2 ks – rastúce na parcele číslo 482/1

Dôvod výrubu:

Stromy sú veľmi rozrastené, narúšajú fasádu rodinného domu a chodník pri rodinnom dome.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 06.05.2022