Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (Obec Horné Saliby)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 415/2022

Žiadateľ:  Obec Horné Saliby,  925 03 Horné Saliby 297

Katastrálne územie –  Horné Saliby, parcelné číslo 1340/2, 1340/51

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  2 ks  drevín

SMREK v počte 2 ks,   rastúce na  parcele číslo 1340/2 a 1340/51, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa.

Dôvod výrubu:

Stromy rastú  na verejnom priestranstve. Ohrozujú statiku okolitých nehnuteľnosti  a obyvateľov ulice.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 21.11.2022