Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín (N.Szakál)

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín – Obec Dolné Saliby

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7) zákona číslo 543/2002 Z.z. v obci Dolné Saliby

Číslo podania: 446/2022

Žiadateľ:

Norbert Szakál,  Horné Saliby 616, PSČ 925 03

Katastrálne územie – Dolné Saliby, parcelné číslo 1546/8

Popis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  3 ks  drevín

SMREK– 3 ks,  rastúce na  parcele číslo 1546/8, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov

Dôvod výrubu:

Stromy sú veľmi vysoké, rastú blízko susedného rodinného domu, narúšajú statiku a poškodzujú strechu rodinného domu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.  je sedem pracovných dní odo dňa zverejnenia

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu  účasti na konaní:

szakszova@dolnesaliby.sk

Korešpondenčná adresa: Obec Dolné Saliby 355, PSČ 925 02

Zverejnené dňa: 10.11.2023