Značka: <span>výzva</span>

Výzva pre podnikateľov

MAS Stará Čierna voda vyhlásila Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q601-511-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu IROP pre opatrenie 5.1.1  Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií).

Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto výzvy (vyjadrený ako percento z celkových oprávnených výdavkov) je poskytovaný maximálne vo výške 55,00%. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 45,00%.

Príspevok na projekt sa vypláca systémom refundácie.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j, osoby zapísané v obchodnom registri, a osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia. Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikro a malé podniky. Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity, na podporu ktorej je zameraná táto výzva.

V rámci tejto výzvy je oprávnená nasledovná aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií.  Bližší popis oprávnených aktivít uvádza príloha č. 2 výzvy Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov.

Koniec aktuálneho kola výzvy je do 25.01.2022.

Podrobnejšie informácie poskytuje:

RNDr. Lajos Tuba

projektový manažér

Email: tuba@foruminst.sk

Telefón: + 421 905 233 989

Webová strana: www.mas-scv.sk

DOKUMENTY na stiahnutie.zip

 

Výzva na predloženie ponuky – mobilné pódium

Mobilné pódium vrátane zastrešenia v profesionálnom prevedení, vrátane úchytov a ukotvenia. Veľkosť pódia je min. 8 x 6 m a výška min. 2,5 m. Podlaha pódia má byť zo špeciálnej drevenej podlahy. Súčasťou pódia má byť aj schodiskový vstup.

Výzva