Značka: <span>dane a poplatky</span>

VÝZVA NA ZAPLATENIE NEDOPLATKOV

Obec Dolné Saliby opätovne upozorňuje tých obyvateľov, ktorým vznikli nedoplatky voči obci na daniach a poplatkoch za odpad z predchádzajúcich rokov, aby svoje nedoplatky vysporiadali najneskôr do 5. marca 2021. Harmonogram vysporiadania nedoplatkov bol obsahom informačného letáka, ktorý bol doručený do každej domácnosti začiatkom januára 2021. Poplatníci, ktorí tejto povinnosti nevyhovejú, sa dostanú na zoznam daňových dlžníkov, ktorý obec zverejní na svojej webovej stránke podľa zákona o daňovom poriadku.

Ohľadne nedoplatkov a možnosti ich úhrad sa môžete informovať telefonicky na tel. č. 031/7853189, alebo e-mailom na adrese : dolnesaliby@dolnesaliby.sk. Z dôvodu protipandemických opatrení, uprednostňujeme úhradu nedoplatkov prevodom na účet obce. Číslo účtu  IBAN: SK70 5200 0000 0000 0913 2122, OTP banka je uvedené aj v minuloročných rozhodnutiach o vyrubení dane z nehnuteľností alebo poplatku za odpad.

Informačný leták