Návrh – VZN obce o miestnych daniach, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Saliby