Katona František, MUDr.

poslanec

  • Povolanie: lekár

  • Trvalý pobyt: Dolné Saliby 405

  • Strana: SMK-MKP

  • Komisia verejného poriadku, ochrany životného prostredia a sociálno-zdravotnícka

  • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov