Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia účinné od 18.9.2020