Oznamy

Obecný úrad

Vážené stránky! Obecný úrad dňa 26. augusta 2019 z technických príčin bude zatvorený.

Oznam – Západoslovenská vodárenská spoločnosť

 Oznamujeme Vám, že dňa 16.4.2019 od 22:00 – do 17.4.2019 do 8:00 hod  bude z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode znížený tlak a objem dodávanej pitnej  vody pre celé obce Čierny Brod, Mostová, Čierna Voda, Horné Saliby a Dolné Saliby. Žiadame obyvateľov o obmedzenie spotreby vody z verejného vodovodu v danom termíne.

Po ukončení prác a obnovení štandardného množstva a tlaku pitnej vody bude vykonaný preplach dotknutých sietí.

Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

Parkovanie

Vážení občania,

na základe vlastných skúseností a poznatkov, ako aj na základe opodstatnených podnetov od občanov obce Vás Obecný úrad v Dolných Salibách informuje o nežiaducom jave v obci – o nesprávnom parkovaní, zastavení a státí osobnými motorovými vozidlami, ako aj nákladnými autami na miestnych komunikáciách v uliciach v Dolných Salibách.

Nesprávnym konaním vodičov motorových vozidiel sa vytvárajú prekážky, brániace plynulému prechodu vozidiel, likvidácii odpadu, zamedzuje sa rýchly prechod miestnou komunikáciou vozidlám záchrannej zdravotnej služby, požiamym vozidlám v čase zásahu, policajným vozidlám a podobne.

Denno-denne vznikajú situácie, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie účastníkov cestnej premávky a v neposlednom rade prinášajú so sebou nespokojnost’ obyvateľov a návštevnikov obce.

Vyzývame každého držiteľa motorového vozidla, aby podl’a možností parkoval a odstavoval vozidlo výlučne na svojom pozemku, aby na odstavenie vozidla využil vlastný dvor.

Upozorňujeme vodičov a majiteľov motorových vozidiel aby v prípade zastavenia a státia sa zachovali v súlade § 23 odst. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý znie:

Vodič smie zastavit’ a stát’ len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vl’avo. Ak nie je ohrozená bezpečnost’ a plynulost’ cestnej premávky, vodič smie v obci zastavit’ a stát’ kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastavit’ v druhom rade.

Pri státí musí zostat’ voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.

Obec Dolné Saliby žiada našich občanov, aby túto informáciu brali na vedomie a v plnej miere rešpektovali príslušné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia obce o verejnom poriadku a zákona o cestnej premávke v záujme bezpečnosti a spokojnosti každého účastníka cestnej premávky.

 

Za pochopenie Vám ďakujeme

                                                                                  Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce

 

Oznam – ZSVS

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje odberateľom vody z verejného vodovodu, že dnes (13.12.2018) od 12:00 do ukončenia prác je odstávka dodávky pitnej vody v obce Dolné Saliby z dôvodu poruchy. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je riešené cisternami. Po ukončený prác bude vykonaný preplach dotknutých sietí. Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.

Rekonštrukcia obecného úradu

Oznamujeme cteným stránkam, že kvôli rekonštrukčným prácam na budove miestneho obecného úradu, v období  od 15. do 19. októbra 2018 budeme poskytovať služby obmedzene.

Žiadame Vás, aby ste úradné záležitosti podľa možnosti vybavovali od 22. októbra 2018.

 

Za pochopenie ďakujeme!

Komunálny odpad

Oznamujeme občanom obce, že v posledných mesiacoch nastalo veľké zvýšenie množstva odpadu vyložených v smetných nádobách, ale najmä vo veľkých igelitových vreciach vedľa nádob. Vyzývame Vás o separáciu, ktorú v posledných rokoch čím viac občanov efektívne využíva, aby obec nemusela pristúpiť k zvýšeniu poplatku za odpad. Na základe negatívnych skúseností a po dohode so spoločnosťou, ktorá odpad odváža, pri zbere komunálneho odpadu bude odvezený len odpad zo smetnej nádoby, odpad vyložený vedľa smetnej nádoby nebude odvezený. V prípade väčšieho množstva odpadu prosím vás kontaktujte zamestnancov obecného úradu.

Oznam

Vážené stránky! Obecný úrad dňa 6. apríla 2018 z technických príčin bude zatvorený.