Parkovanie

Vážení občania,

na základe vlastných skúseností a poznatkov, ako aj na základe opodstatnených podnetov od občanov obce Vás Obecný úrad v Dolných Salibách informuje o nežiaducom jave v obci – o nesprávnom parkovaní, zastavení a státí osobnými motorovými vozidlami, ako aj nákladnými autami na miestnych komunikáciách v uliciach v Dolných Salibách.

Nesprávnym konaním vodičov motorových vozidiel sa vytvárajú prekážky, brániace plynulému prechodu vozidiel, likvidácii odpadu, zamedzuje sa rýchly prechod miestnou komunikáciou vozidlám záchrannej zdravotnej služby, požiamym vozidlám v čase zásahu, policajným vozidlám a podobne.

Denno-denne vznikajú situácie, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie účastníkov cestnej premávky a v neposlednom rade prinášajú so sebou nespokojnost’ obyvateľov a návštevnikov obce.

Vyzývame každého držiteľa motorového vozidla, aby podl’a možností parkoval a odstavoval vozidlo výlučne na svojom pozemku, aby na odstavenie vozidla využil vlastný dvor.

Upozorňujeme vodičov a majiteľov motorových vozidiel aby v prípade zastavenia a státia sa zachovali v súlade § 23 odst. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý znie:

Vodič smie zastavit’ a stát’ len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vl’avo. Ak nie je ohrozená bezpečnost’ a plynulost’ cestnej premávky, vodič smie v obci zastavit’ a stát’ kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastavit’ v druhom rade.

Pri státí musí zostat’ voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.

Obec Dolné Saliby žiada našich občanov, aby túto informáciu brali na vedomie a v plnej miere rešpektovali príslušné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia obce o verejnom poriadku a zákona o cestnej premávke v záujme bezpečnosti a spokojnosti každého účastníka cestnej premávky.

 

Za pochopenie Vám ďakujeme

                                                                                  Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce