A Szlovák Közegészségügyi Hivatal rendelkezései a koronavírus járvánnyal kapcsolatban – frissítve 2020.04.20-ándzenie šírenia ochorenia COVID-19 – Aktualizované: 20.4.2020

Karanténa

Všetky osoby, ktoré prídu zo zahraničia, pôjdu do povinnej štátnej karantény. Výnimky za jasne stanovených pravidiel platia pre niektoré skupiny – napríklad tehotné ženy, osoby nad 75 rokov, osoby s vážnymi zdravotnými problémami, „pendleri“, vodiči a posádky nákladnej dopravy s cieľom zásobovať SR a podobne. Podrobnosti tu:  Vzor potvrdenia o výkone zamestnania nájdete tu.

Zákaz hromadných podujatí:

Až do odvolania sa zakazuje organizovanie spoločenských, kultúrnych, športových a podobných podujatí. Podrobnosti tu a tu a bližšie informácie tu.

Zákaz platí aj na omše a ďalšie náboženské obrady. Podrobnosti tu.


Rúška:

Pre všetkých ľudí platí povinnosť mať všade mimo svojho domova zakryté ústa a nos rúškom, šatkou alebo šálom. Táto povinnosť platí aj v prípade, že človek má respirátor, musí byť ešte prekrytý rúškom. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do dvoch rokov, osoby so závažnou poruchou autistického spektra, vodičov MHD v uzavretých kabínach a ďalších. Podrobnosti tu.


Zatvorenie obchodov a prevádzok:

Predajne

Otvorené môžu byť:

 • obchody s potravinami mäsiarstiev, pekární a zelovocov
 • drogérie,
 • lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok.
 • obchody s potravinami pre dojčatá
 • obchody so špeciálnymi potravinami
 • očné optiky
 • predajne novín, časopisov a tabaku
 • výdajne e-shopov
 • čerpacie stanice
 • galantérie a predajne metrového textilu
 • predajne a servisy bicyklov
 • stavebniny, predajne inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farby-laky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2
 • záhradníctva a predajne záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2

Zvieratá

Otvorené môžu byť veterinárne ambulancie aj predajne krmiva pre zvieratá.

Služby

Otvorené môžu byť:

 • pošty
 • predajne telekomunikačných operátorov,
 • stánky s rýchlym občerstvením
 • jedálne a reštaurácie, ale len ak jedlo balia zákazníkovi so sebou, do reštaurácií nesmú zákazníci vstupovať
 • pobočky bánk, poisťovní a lízingových spoločností
 • práčovne a čistiarne odevov
 • pohrebné služby, pohrebiská a krematóriá
 • stanice technickej a emisnej kontroly, autoservisy a pneuservisy
 • kľúčové služby
 • zberné dvory
 • servisy výpočtovej techniky

Služby môžu poskytovať:

 • donáškové služby
 • taxislužby prepravujúce tovar či predmety; preprava osôb taxíkmi nie je povolená
 • odťahové služby
 • advokáti, notári, súdni exekútori, správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia

Obchodné domy

Prevádzkovatelia obchodných domov majú zatvorené všetky predajne a prevádzky, ktoré nespadajú do horeuvedených výnimiek.

Podrobnosti a záväzné znenie opatrení k obchodom a prevádzkam nájdete tu.

Opatrenia v otvorených obchodoch:

 • Obchody môžu vpustiť do svojich priestorov len zákazníkov so zakrytým nosom a ústami – rúškom, šatkou, šálom a podobne.
 • Pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice.
 • V radoch čakajúcich pred vstupom do obchodu alebo pred pokladňou musia zákazníci dodržiavať odstup minimálne 2 metre.
 • Počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky.
 • Na všetky vstupy do prevádzky obchody musia viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu. Podrobnosti tu.
 • Od pondelka do soboty je v potravinách a drogériách čas od 9:00 do 12:00 vyhradený pre seniorov nad 65 rokov.V rámci ochrany ich vlastného zdravia vyzývame na nakupovanie vo vyhradenom čase.

Obchody zatvorené v nedeľu:

Všetky obchody a prevádzky služieb, ktoré môžu fungovať, musia mať zatvorené v nedeľu, ktorá je určená ako sanitárny deň.

Zatvorenie v nedeľu neplatí pre:

 • veterinárne ambulancie a „pohotovostné lekárne“,
 • nemocničné lekárne a verejné lekárne, ako aj pre nemocničné lekárne s oddelením výdaja verejnosti, ak v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby.Podrobnosti tu.

Sociálne služby

Pozastavené sú ambulantné služby zariadení sociálnej starostlivosti. Sú to:

 • denné stacionáre,
 • zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • denné centrá (bývalé “kluby dôchodcov”)
 • zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé “detské jasle”).

Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. Podrobnosti tu.

Zariadenia, ktorý prevádzka je zakázaná:

 • prírodné a umelé kúpaliská
 • telovýchovno-športové zariadenia
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo
 • zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení
 • prevádzky verejného stravovania, ktorými sú cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania, okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením, ktoré môžu byť otvorené od 6:00 do 20:00
 • wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení
 • prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská; rekondičné pobyty. Toto opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne na základe návrhu lekáraPodrobnosti tu.

Nemocnice a domovy sociálnych služieb

Nemocnice zakázali návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach. Verejní aj súkromní poskytovatelia sociálnych služieb zakázali návštevy klientov. Podrobnosti tu.

Nemocniciam a priemyselným podnikom sa odporúča pri vstupe merať telesnú teplotu. Podrobnosti tu.

Rómske komunity

Plán riešenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách nájdete tu.

Potravinové prevádzky

Všeobecné zásady krízového plánu pre potravinárske prevádzky nájdete tu.

Školy

Na stredných školách sa môžu konať maturitné, prijímacie a ďalšie skúšky. Ich presné vymedzenie a podmienky, za ktorých sa môžu konať, nájdete tu.

Lekárske, ošetrovateľské a ďalšie zdravotnícke odbory vysokých škôl budú môcť vykonať záverečné skúšky. Ich presné vymedzenie a podmienky, za akých sa môžu konať, nájdete tu.

Školské jedálne

Školské stravovacie zariadenia môžu na základe rozhodnutia ich zriaďovateľa pripravovať a vydávať stravu za prísnych hygienických pravidiel odkázaným seniorom a sociálne znevýhodneným deťom. Podrobnosti tu.

Seniori

Vláda SR, Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR zároveň dôrazne vyzývajú seniorov, aby obmedzili dopravu vo vlakoch a obmedzili pohyb po vonku len na nevyhnutné prípady (nákup, venčenie spoločenských zvierat, návšteva zdravotníckeho zariadenia).

Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva.

Na uvedené opatrenia je potrebné nazerať ako na jeden z krokov a dôležitých nástrojov, ktorým vieme zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Informácie o ochorení

Usmernenie hlavného hygienika v súvislosti s ochorením COVID-19 (charakteristika ochorenia, definícia osôb v kontakte, kritériá laboratórneho testovania osôb, protiepidemické opatrenia, postupy ukončenia domácej izolácie a pod.) nájdete tu.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 – siedma aktualizácia