Címke: GDPR

Érintett személyek adatvédelmi tájékoztatása (GDPR) – kamerarendszer

Prevádzkovateľ kamerového systému – Obec Dolné Saliby zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.

 • Správca osobných údajov – prevádzkovateľ je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov:

Názov spoločnosti: Obec Dolné Saliby

Adresa: Dolné Saliby 355 92502 Dolné Saliby

IČO: 00305910

DIČ: 2021153530

 

 • Dotknutá osoba – fyzické osoby nachádzajúce sa v monitorovaných priestoroch

 

 • Zoznam osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva: bežné osobné údaje – obrazové záznamy fyzických osôb a prejavy osobnej povahy fyzických osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch

 

 • Účely spracúvania osobných údajov (osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi): ochrana majetku obce alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, odhaľovanie kriminality

 

 • Právny základ poskytnutia týchto údajov je podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) uvedeného Nariadenia GDPR (verejný záujem)

 

 • Spoločnosť poverila zodpovednú osobu za dodržiavanie ochrany osobných údajov (v prípade otázok ju môžete kontaktovať na mailovej adrese: Ing. Eva Hlušková, PhD., zodpovednaosoba@sk

 

 • Doba uchovávania osobných údajov – spomínané osobné údaje sú uchovávané 15 dní, následne sú automaticky premazávané

 

 • Sprostredkovatelia – naši obchodní partneri, ktorí môžu mať prístup k vašim osobným údajom, rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov (zoznam sprostredkovateľov je dostupný na vyžiadanie na mailovej adrese dolnesaliby@dolnesaliby.sk:
 1. administrátorské IT služby
 2. správa a údržba kamerového systému

 

 • Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu.

 

 • Ochrana údajov u prevádzkovateľa: prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. K príslušným kamerovým záznamom majú prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa, ktoré sú poučené o spracovávaní a chránení týchto osobných údajov

 

 • Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v rámci členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Spracúvanie osobných údajov na území tretej krajiny sa môže uskutočniť len so súhlasom prevádzkovateľa a za splnenia osobitných podmienok stanovených v nariadení GDPR.

 

 • Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre Obec Dolné Saliby dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:
 1. Právo na prístup k údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov, pokiaľ tento akt nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
 2. Právo na opravu: máte právo, aby boli vaše nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené
 3. Právo na vymazanie: ste oprávnený požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli vaše osobné údaje vymazané, v prípade splnenia podmienok uvedených v GDPR (právo na vymazanie máte najmä vtedy, ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Právo na vymazanie sa neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretích osôb),
 4. Právo na obmedzenie spracúvania: v prípadoch stanovených v GDPR (napr. ak napadnete správnosť osobných údajov alebo spracúvanie nie je v súlade s právnymi predpismi alebo už nepotrebujeme osobné údaje na stanovené účely, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov) máte právo požadovať, aby sme obmedzili ich spracúvanie
 5. Právo na prenosnosť údajov: toto právo sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
 6. Právo namietať: ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe verejný záujem podľa GDPR, máte právo namietať voči takému spracúvaniu. Nesmieme tieto údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov alebo tretích osôb.

 

 • Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak predpokladá, že došlo k porušeniu spracúvania osobných údajov.

 

Kontakt na uplatnenie dotknutých práv: v prípade, že s nami nadviažete kontakt e-mailom na adresu osobneudaje@dolnesaliby.sk (zodpovednaosoba@iqideas.sk) alebo poštou na adresu Obecný úrad Dolné Saliby, 925 02 Dolné Saliby 355 uložíme vami oznámené údaje (vašu e-mailovú adresu, resp. vaše meno, priezvisko a vaše telefónne číslo) pre zodpovedanie vašich otázok resp. pre vybavenie vašej žiadosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

Érintett személyek adatvédelmi tájékoztatása (GDPR)

Prevádzkovateľ – Obec Dolné Saliby zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon). Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov. Táto politika informovanosti vysvetľuje transparentným a prehľadným spôsobom informácie podľa článku 13 a 14 GDPR príp. § 19 a 20 zákona.

 • Správca osobných údajov – prevádzkovateľ je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov:

 

Názov spoločnosti: Obec Dolné Saliby

Adresa: Dolné Saliby 355 92502 Dolné Saliby

IČO: 00305910

DIČ: 2021153530

 

 • Dotknuté osoby – fyzické osoby, zamestnanci a ich rodinní príslušníci, obyvatelia obce, zamestnanci odberateľov a dodávateľov, deti a ich zákonní zástupcovia, poslanci a iné fyzické osoby, ktoré vstúpili s obecným úradom do konania

 

 • Kategórie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva: bežné osobné údaje – (meno, dátum narodenia, adresa bydliska – ulica, číslo domu, PSČ, mesto, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o vzdelaní, počte detí, fotografia a iné) a osobitnú kategóriu osobných údajov (údaje, ktoré odhaľujú členstvo v odborových organizáciách, údaje týkajúce sa zdravia a iné)

 

 • Účely spracúvania osobných údajov (osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi) a právny základ poskytnutia týchto údajov:

 

Účely spracúvania osobných údajov Právny základ
Agenda krízovej situácie (civilná obrana)  – osobné údaje sa spracúvajú na účely krízového plánovania, vyrozumenia subjektu hospodárskej mobilizácie o vyhlásení núdzového, výnimočného stavu, vojnového stavu a vypovedaní vojny o nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, uloženia pracovnej povinnosti, vecného plnenia, výdaja nákupných preukazov alebo prídelových lístkov podľa zákona 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii alebo evidencie zamestnancov pre územnú vojenskú správu na účely oslobodenia od mimoriadnej služby určené na zaistenie obrany SR podľa zákona 570/2005 Z.z. o branej povinnosti Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Agenda sociálnych služieb  – spracovanie agendy sociálnych služieb (sociálne posudky, rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu), zmluvy o poskytovaní soc. služieb, poradenstvo, sociálnoprávna ochrana detí, mládeže a rodín Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Agenda súkromne hospodáriacich roľníkov – vedenie a registrácia súkromne hospodáriacich roľníkov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Agenda uchádzačov o zamestnanie  – osobné údaje slúžia pre potreby výberu nových zamestnancov čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (súhlas dotknutej osoby)
Agenda zmlúv – plnenie Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a doplnené zákona č. 276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Centrálna ohlasovňa – evidencia občanov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Cintorín   – evidencia hrobových miest a poplatkov za hrobové miesta Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Dane a poplatky  – plnenie povinností zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Darovacie zmluvy – spracovanie agendy poskytnutých darov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Dočasne pridelení zamestnanci – úrady – evidencia dochádzky občanov poberajúcich dávky v hmotnej núdzi, evidencia BOZP a úrazov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Dohody o zabezpečení povinnej práce (výkon trestu) – evidencia a kontrola dochádzky odsúdených k trestu povinnej práce Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Evidencia majiteľov psov – plnenie povinností zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Evidencia nájomníkov pôdy – evidencia nájomníkov pôdy Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Evidencia obyvateľstva  – evidencia obyvateľstva a spracovanie správ o povesti občanov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Evidencia poslancov  – vedenie mzdovej evidencie poslancov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Správa registratúry a evidencia odoslanej a došlej pošty – správa registratúry a evidencia odoslanej a došlej pošty Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Evidencia prenajímateľov pôdy – evidencia prenajímateľov pôdy Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Evidencia stravníkov – evidencia stravníkov a ich platieb Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Externá zodpovedná osoba – plnenie povinnosti Nariadenia GDPR o určení zodpovednej osoby (čl.37-39) čl. 37 až 39 Nariadenia GDPR
Evidencia výrubu stromov – evidencia výrubu stromov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Evidencia žiadosti o byt – evidencia uchádzačov o byt, evidencia nájomných zmlúv, vybavovanie žiadostí a prideľovanie bytov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Kamerový systém – priestor prístupný verejnosti (obce) – ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku spoločnosti alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR (verejný záujem)
Knižnica  – vedenie evidencie o čitateľoch Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Komisie miestneho zastupiteľstva – prejednávanie niektorých žiadostí a sťažností občanov, vydávanie odporúčajúcich stanovísk pre MZ Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Matrika  – zápis občanov do matričných kníh (úmrtia, narodenie, sobáše) Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Nájomné zmluvy – bytové priestory – evidencia nájomných zmlúv bytových priestorov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Nájomné zmluvy – nebytové priestory – evidencia nájomných zmlúv nebytových priestorov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Oznamovanie protispoločenskej činnosti  – prešetrovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení  niektorých zákonov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Oznamovanie verejno-kultúrnych podujatí – vedenie evidencie zhromažďovania občanov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Overovanie listín a podpisov – vedenie evidencie overených listín a podpisov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Personalistika a mzdy – sociálna poisťovňa – odvody do sociálnej poisťovne Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Personalistika a mzdy – zdravotná poisťovňa – odvody do zdravotnej poisťovne Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Personalistika a mzdy – daň – plnenie povinnosti zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Personalistika a mzdy – BOZP  – evidencia BOZP a PO zamestnancov, evidencia úrazov zamestnancov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Personalistika a mzdy – ostatné – plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Petície a sťažnosti  – vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. a riadenie petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 29/2015 Z. z.
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Pokladňa  – evidencia hotovostných príjmov a výdavkov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Prezentácia obce / mesta – propagácia činností a aktivít obce/mesta na web stránkach čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem prevádzkovateľa)
Stavebné konanie – plnenie povinností – Zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon č. 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon), rozkopávkové povolenia, povolenia na vjazd Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Účtovníctvo  – spracovanie účtovných dokladov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Verejné obstarávanie – agenda verejného obstarávania – evidencia overovacích listín podpisov, evidencia splnomocnení, evidencia zamestnancov dodávateľov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Voľby  – evidencia a vyhotovenie voličských zoznamov, organizovanie volieb, volebných komisií Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Zamestnanci dodávateľov  – plnenie povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Žiadosti podľa info zákona  – vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Životné prostredie  – spracovanie súhlasov malých zdrojov znečistenia, evidencia množstva odpadov, evidencia povolení na odber podzemných vôd pre domové studne, evidencia rybárskych lístkov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
 • Doba uchovávania osobných údajov – Vaše osobné údaje sú spracúvané najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje najčastejšie prestávame spracúvať po:
 1. uplynutí úložných lehôt stanovených registratúrnym plánom pre registratúrne záznamy obsahujúce Vaše osobné údaje a po schválení vyraďovacieho konania;
 2. uplynutí maximálnej doby uchovávania Vašich osobných údajov spracúvaných na konkrétny účel, ktorý sme vymedzili v internej politike, ktorou sa spravuje uchovávanie Vašich osobných údajov spracúvaných na konkrétne účely;
 3. úplnom vysporiadaní našich vzájomných zmluvných záväzkov;
 4. odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Konkrétnejšie doby uchovávania osobných údajov vyplývajú z našej politiky uchovávania osobných údajov (uvedená v záznamoch o spracovateľských činnostiach). Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel vymedzený Prevádzkovateľom a/alebo ustanovený Prevádzkovateľovi zákonom. Ak je to možné informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria, o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

 

 • Sprostredkovatelia – naši obchodní partneri, ktorí môžu mať prístup k vašim osobným údajom, rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú rôzne okruhy subjektov, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje najčastejšie v rámci plnenia našich zákonných povinností a/alebo ide o našich vlastných zamestnancov, s ktorými prichádzate ako dotknuté osoby do styku. Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu. Nižšie nájdete zoznam kategórií príjemcov osobných údajov:

 

 1. Dodávatelia softvérového vybavenia a technickej podpory
 2. Konzultačné a poradenské spoločnosti
 3. Advokáti, exekútori, notári
 4. Účtovníci, mzdové spoločnosti a audítori
 5. Poštoví doručovatelia a poštové podniky;
 6. Zamestnanci organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prevádzkovateľa s vlastnou pracovno-právnou subjektivitou;
 7. Zvolení členovia odborných komisií;
 8. Poskytovanie webhostingových služieb;
 9. Externí správcovia registratúry / archivačné spoločnosti;
 10. Externá zodpovedná osoba určená na základe povinnosti zo zákona o ochrane osobných údajov.

 

 • Ochrana údajov u prevádzkovateľa: prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. K príslušným osobným údajom majú prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa, ktoré sú poučené o spracovávaní a chránení týchto osobných údajov.

 

 • Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v rámci členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Spracúvanie osobných údajov na území tretej krajiny sa môže uskutočniť len so súhlasom prevádzkovateľa a za splnenia osobitných podmienok stanovených v nariadení GDPR.

 

 • Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre Obec Dolné Saliby dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:
 1. Právo na prístup k údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov, pokiaľ tento akt nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
 2. Právo na opravu: máte právo, aby boli vaše nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené
 3. Právo na vymazanie: ste oprávnení požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli vaše osobné údaje vymazané, v prípade splnenia podmienok uvedených v GDPR (právo na vymazanie máte najmä vtedy, ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Právo na vymazanie sa neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretích osôb)
 4. Právo na obmedzenie spracúvania: v prípadoch stanovených v GDPR (napr. ak napadnete správnosť osobných údajov alebo spracúvanie nie je v súlade s právnymi predpismi alebo už nepotrebujeme osobné údaje na stanovené účely, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov) máte právo požadovať, aby sme obmedzili ich spracúvanie
 5. Právo namietať: ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe, oprávnený záujem podľa GDPR, máte právo namietať voči takému spracúvaniu. Nesmieme tieto údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov alebo tretích osôb.

 

 • Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak predpokladá, že došlo k porušeniu spracúvania osobných údajov.

 

Kontakt na uplatnenie dotknutých práv: v prípade, že s nami nadviažete kontakt e-mailom na adresu zodpovednaosoba@iqideas.sk alebo poštou na adresu Dolné Saliby 355 92502 Dolné Saliby, uložíme vami oznámené údaje (vašu e-mailovú adresu, resp. vaše meno, priezvisko a vaše telefónne číslo) pre zodpovedanie vašich otázok resp. pre vybavenie vašej žiadosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.