Hirdetések

2 százalék

Szlovákiában a munkavállalóknak és cégeknek lehetőségük van éves jövedelemadójuk két százalékának felajánlására valamely civil szervezet közhasznú tevékenységének támogatására.

 

 

A települési hulladékgyűjtés éves szintje – értesítő

Obec  Dolné Saliby

Obec Dolné Saliby,  zastúpená starostom obce  Ing. Ľudovítom Kovácsom,  oznamuje v súlade § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

Pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok sa uplatňuje nasledujúci vzorec:

 

m zložka1 + m zložka2 + m zložkan

ÚVKO = ……………………………………………………… x 100 [%]

m KO

 

16 109 kg

ÚVKO = ——————————- x 100 = 0,1767 x 100 = 17,67 %

91 158 kg

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci  Dolné Saliby je:

17,67%.

 

Sadzba poplatku pre rok 2019 podľa Prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platná od 01. 03. 2019 do 28. 02. 2020) je:

12,00 EUR.

 

 

Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce

Vyvesené dňa: 27.02.2019

Zvesené dňa:  14.03.2019

 

 

A Szlovák Köztársaság államfőjelöltjei

A Szlovák Köztársaság államfőjelöltjei

2019. március 16.

 1.    Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
 2.    Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
 3.    Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
 4.    Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
 5.    Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
 6.    Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
 7.    Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
 8.    József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
 9.    František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
 10.    Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
 11.    Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
 12.    Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
 13.    Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
 14.    Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
 15.    Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava