Szakbizottságok

Az Alsószeli Képvielő-testület a 2022. november 14-én tartott alakuló ülésén a 100/2022 számú határozatával

 • a következő állandó bizottságokat alakította ki és megválasztotta azok tagjait és elnökeit :  

1. Pénzügyi és falufejlesztési bizottság

Elnöke:

 • Ing. Škúci Richard

Tagjai :

 1. Ing. Szabados Zsolt – képviselő
 2. Mgr.  Nagy Monika- képviselő
 3.  Seres Pál – képviselő
 4. MVDr.  Pleva László- képviselő
 5. MUDr.  Katona Ferenc – képviselő
 6. Ing.  Moťovský Peter – külső tag
 7. Gerhart György- külső tag
 8. Ing.  Juriková Eva – külső tag
 9. Mgr. Berényi József – külső tag

2. Közéleti, régiófejlesztési és nemzetközi kapcsolatok bizottsága

Elnöke:

•   Francisti László

Tagjai:

 1. Ing. Szabados Zsolt – képviselő
 2. Mgr. Zsalkovics Ildikó – képviselő
 3. Mgr. Florián Milada – képviselő
 4. Ing. Škúci Richard – képviselő
 5. Mgr. Kelemen Katalin – külső tag
 6.  Pukkai Judit- külső tag
 7. Ing. Seres Lajos  – külső tag
 8. Mgr. Kamenický Lívia – külső tag
 9. Šidó István – külső tag

3. Közrendi és környezetvédelmi bizottság

Elnöke:

•    Seres Pál

Tagjai:

 1. Ing. Škúci Richard – képviselő
 2. MVDr. Pleva László – képviselő
 3. Mgr. Zsalkovics Ildikó – képviselő
 4. Mgr. Seres Zoltán – külső tag
 5. Šafranik László- külső tag

4. Szociális és egészségügyi bizottság

Elnöke:

•  MUDr. Katona Ferenc

Členovia:

 1. Mgr. Florián Milada – képviselő
 2. Ing. Szabados Zsolt – képviselő
 3. Mgr. Nagy Monika – képviselő
 4. MUDr. Keszler Zoltán – külső tag
 5. Mgr. Kontár Andrea – külső tag
 6. MUDr. Fehér Pleva Monika – külső tag

5.  Köztisztviselők tisztségviselésének közérdeket védő bizottsága

Elnöke:

•  MVDr. Pleva László 

Tagjai:

 1. Seres Pál – képviselő
 2. Mgr. Florián Milada – képviselő

 6.  Leltározási és kárfelmérő bizottság

Elnöke:

•  Ing. Kovács Lajos

Tagjai:

 1. Mgr. Zsalkovics Ildikó – képviselő
 2. Mgr. Nagy Monika – képviselő
 3.  Francisti László- képviselő

•   A Képviselő-testület jóváhagyta az egyes bizottságok feladatait:

Pénzügyi és falufejlesztési bizottság

 • megtárgyalja a község költségvetésének tervezetét, annak módosításait, beszámol a költségvetés felhasználásáról és a község zárszámadásáról, és írásos véleményeket terjeszt elő az önkormányzati képviselő-testület tanácskozása számára
 • megtárgyalja a helyi adókról és illetékekről, a szolgáltatási díjakról szóló általános érvényű rendelet tervezetét
 • tárgyal a község hiteleinek és kölcsöneinek elfogadásáról
 • felügyeli a községi vagyon és az ideiglenes kezelésre hagyott állami vagyon kezelését és selejtezését, ha ezt a községi vagyongazdálkodás elvei meghatározzák
 • tárgyal a felufejlesztéssel kapcsolatos lehetőségekről
 • tárgyal az állami támogatások és uniós források lehívására irányuló pályázatokról
 • felméri a község saját beruházási tevékenységét a lakosok igényeinek és a község fejlődésének biztosítása érdekében

Közéleti, régiófejlesztési és nemzetközi kapcsolatok bizottsága :

 • együttműködik a község területén működő egyéni közösségek – művészeti tevékenység, iskolai létesítmények és szervezetek koordinálásában a kultúra és sport fejlődésének biztosításában
 • megtárgyalja a községben a testkultúra, a sport és a kulturális-társadalmi tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokat
 • megbeszéli és ellenőrzi a község kulturális és sportlétesítményeinek tevékenységét
 • közreműködik a község és térsége kulturális, társadalmi, egyházi, ifjúsági, nyugdíjas és sporteseményeinek tevékenységében, naptárának elkészítésében
 • megtárgyalja a község regionális és határon átnyúló együttműködési koncepciójának tervezeteit
 • megtárgyalja a nem befektetési jellegű regionális és határon átnyúló együttműködést célzó pályázatokat
 • javaslatokat készít a községi újságra, elektronikus és nyomtatott kiadványokra

Közrendi és környezetvédelmi bizottság:

 • kezdeményezéseket tesz a közrend biztosítására
 • együttműködik a szomszédsági viták vagy az élettársi kapcsolat elleni vétségek megoldásában
 • kezdeményezéseket nyújt be a község és a lakosok vagyonának védelmében
 • kezdeményezéseket nyújt be a rend, tisztaság és higiénia biztosítása érdekében a község utcáin, közterületein és nyilvánosan hozzáférhető helyein
 • állatorvosi ellátás
 • együttműködik a környezet megteremtésében és védelmében
 • ellenőrzi a komunális és egyéb hulladék kezelését
 • tárgyalja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos dokumentumokat
 • megtárgyalja a fakivágásra és -ültetésre, valamint a közterületi növényzetre vonatkozó javaslatokat
 • együttműködik a vízvédelemben, valamint a háztartások, középületek és üzleti épületek  vízelvezetésében

Szociális és egészségügyi bizottság:

 • elbírálja az egyszeri szociális segély iránti kérelmeket és javaslatot tesz a községi képviselő-testület ülésére
 • elbírálja az idős és egészségkárosult lakosok, gyermekes családok és rosszul alkalmazkodó polgárok szociális ellátásának biztosítására vonatkozó javaslatokat
 • elbírálja a magányos, beteg, szociálisan gyengébb, segítségre szoruló állampolgárok ellátására vonatkozó javaslatokat – ápolószolgálat
 • értékeli a gyermekek és fiatalok szociális és jogi védelmére vonatkozó javaslatokat
 • tárgyalja és ellenőrzi a szociális és egészségügyi intézmények tevékenységét
 • megtárgyalja a közösségi tervet, az általános érvényű rendeleteket és a szociális ellátás tárgykörébe tartozó egyéb dokumentumokat

Köztisztviselők tisztségviselésének közérdeket védő bizottsága:

 • a 357/2004 számú, a köztisztviselői feladatok ellátása során a közérdek védelméről szóló Alkotmánytörvény szerint jön létre és látja el feladatait 

Leltározási és kárfelmérő bizottság

 • éves leltárt végez
 • rendkívüli helyzetek után kivizsgálja a károkat és javaslatot készít azok megszüntetésére

•   A Képviselő-testület jóváhagyta az oktatási intézmények tanácsának tagjait:

Alsószeli SzTNy Alapiskola és Óvoda 

 1. Mgr.  Nagy Monika
 2. Ing. Škúci Richard
 3. Mgr. Florián Milada

Alsószeli MTNy Alalpiskola és Óvoda:

 1. Seres Pál
 2. Mgr. Zsalkovics Ildikó
 3. Ing. Szabados Zsolt

 • A Képviselő-testület jóváhagyta az esketéssel megbízott képvielőket:

 1. Ing. Škúci Richard
 2. Ing. Szabados Zsolt
 3. MVDr. Pleva László