Fejlesztési terv

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja / Program rozvoja o spoločný program rozvoja obcí 2023 – 2030

Príloha 1. – Vstupná správa

Príloha 2. – Analýza územia-2

Príloha 3. – Opatrenia a aktivity 2

Príloha 4. –  Rozpočet 2

Príloha 6. – Mapy enviromentálnych rizík

 

_____________________________________________________________________

Fejlesztési terv 2016 – 2022 :