Pályázat

Pályázat az Alsószeli Idősek Otthona igazgatói posztjának betöltésére_2024.1.1-től

Alsószeli község a SZNT  552/2003 Tt., a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény értelmében és annak módosításai alapján

pályázatot hirdet

2024. január 1-jei belépéssel öt éves időszakra

az

Alsószeli Idősek Otthona, Alsószeli, 786

igazgatói posztjának betöltésére

Pályázat megirdetése( PDF dokumentum)

1-es sz. melléklet_A jogi képességről és feddhetetlenségről szóló nyilatkozat  (WORD dokumentum)

2-es sz. melléklet_Az érintett személy hozzájárulása a személyes adatok feldolgozásához (WORD dokumentum)											

Megbízott konyhavazetői pozíció – a kinevezett konyhavezető munkaképtelenségének idejére

ZŠ s MŠ s VJM – Alapiskola és Óvoda Dolné Saliby

ponúka pracovnú pozíciu na zastupovanie počas práceneschopnosti

vedúci/vedúca školskej jedálne.

 

Predpokladaný termín nástupu: 28.08.2019

Pracovný pomer: na dobu určitú

Pracovný úväzok: 6h/deň

Miesto výkonu práce: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ s VJM – Alapiskola és Óvoda Dolné Saliby a výdajné školské jedálne pri materských školách v Dolných Salibách.

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou,

Uprednostnení budú uchádzači s požadovaným vzdelaním: stredná hotelová škola, škola spoločného stravovania s maturitou v odbore kuchár, stredná zdravotnícka škola – odbor asistent výživy (bývala diétna sestra), stredná priemyselná škola potravinárska, obchodná akadémia doplnená výučným listom v odbore kuchár.

 

 1. Iné kritériá a požiadavky:
 • Uprednostňuje sa najmenej 1 rok praxe v stravovaní,
 • Bezúhonnosť, podľa § 3 ods. 3 zákona 552/2003 Z. z.. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v školskom stravovaní, § 139, 140, 141 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Ovládanie PC na úrovni základného kancelárskeho balíka a špecializovaného softvéru pre zariadenia školského stravovania – aplikácie iKelp, prípadne spoločného stravovania,
 • Zdravotná a odborná spôsobilosť na prácu v zariadení spoločného stravovania,
 • Organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita,
 • Vodičské oprávnenie skupiny „B“
 • V pracovnej náplni je aj rozvoz stravy (obeda) do výdajných školských jedální.

 

 1. Zoznam dokladov k žiadosti:
 • žiadosť,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní (overená fotokópia),
 • potvrdenie alebo čestné prehlásenie o odbornej praxi,
 • profesijný životopis,
 • fotokópia vodičského preukazu,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Po oznámení úspešnosti vybraný uchádzač predloží:

 • doklad o zdravotnej spôsobilosti a zdravotný preukaz
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

—————————————————————————————————————–

Dolupodpísaný (á)……………………….. (titul, meno, priezvisko) vyhlasujem, že dávam súhlas ZŠ s MŠ s VJM – Alapiskola és Óvoda, Dolné Saliby 122, 925 02 na použitie mojich osobných údajov, ktoré poskytujem na účely výberového konania na vedúcu školskej jedálne. Súhlas dávam v súvislosti so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a to na dobu do ukončenia výberového konania na vedúcu školskej jedálne.

 

V Dolných Salibách dňa……………………………                            podpis uchádzača/ky

—————————————————————————————————————–

 

 1. Termín a miesto podania žiadostí:

Prihlášky a požadované doklady doručte najneskôr do 26.08.2019 do 12.00 na adresu:

ZŠ s MŠ s VJM – Alapiskola és Óvoda, Dolné Saliby 122, 925 02.

 

 1. Osobný pohovor s uchádzačom:

Dátum:  27.08.2019 o 9.00

miesto:  ZŠ s MŠ s VJM – Alapiskola és Óvoda, Dolné Saliby 122

 

 1. Termín oznámenia úspešnosti:

Uchádzačovi, ktorý spĺňa požadované podmienky bude výsledok oznámený 27.08.2019 po pohovore so všetkými uchádzačmi .

 

V Dolných Salibách, dňa 12. augusta 2019

 

Mgr. Zuzana Kissová, riaditeľka školy

 

 

 

Igazgatói pályázat – Szlovák iskola és Óvoda Alsószeli

Obec Dolné Saliby

v súlade § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základná škola s materskou školou, Dolné Saliby 19

925 02, Dolné Saliby 19

s nástupom od 1. júla 2019

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Ostatné kritériá a požiadavky:

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods.5 zákona č. 596/2003 Z.z.,
 • absolvovanie I. atestácie v zmysle ods.7 § 61 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z.z., spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • znalosť práce s PC,
 • flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania,
 • overená kópia dokladu o vykonaní prvej atestácie alebo jej náhradnej formy,
 • zápočet rokov – potvrdenie preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • profesijný životopis s uvedením osobnostných predpokladov, špeciálnych druhov štúdia, publikačnej činnosti, autorstva učebníc atď. a s podrobným uvedením doterajšej praxe,
 • návrh koncepcie rozvoja školy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z.,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti
 • Súhlas dotknutej osoby so spracovaním mojich osobných údajov – príloha č. 1

Dátum a miesto podania žiadostí o účasť na výberovom konaní

Prihlášku a požadované doklady doručte najneskôr do 18.06.2019, do 11.30 hod. v uzatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ Základná škola s materskou školou, Dolné Saliby 19 – neotvárať!” na adresu: Obec Dolné Saliby, Dolné Saliby 355, 925 02 alebo do podateľne Obecného úradu v Dolných Salibách.

Termín výberového konania:

Uchádzač, ktorý spĺňa predpoklady pre výkon funkcie podľa zákona č. 552/2003 Z.z. a podľa  zákona č. 596/2003 Z.z. a doručí v určenom termíne prihlášku spolu s požadovanými dokladmi bude písomne pozvaný na výberové konanie a to najmenej 7 dní pred týmto konaním s uvedením dátumu,  miesta a hodiny výberového konania.

 

V Dolných Salibách, dňa 24.05.2019

Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce

Vyvesené dňa: 27.05.2019

 

Príloha: