Oznamy

Oznam Spoločnosti .A.S.A.

{gspeech}Spoločnosť .A.S.A. oznamuje, že vzhľadom na extrémne horúce počasie zber komunálneho odpadu sa zajtra začína o 5:30 hodiny.{/gspeech}

Oznam – miestna knižnica

Oznamujeme návštevníkom miestnej knižnice, že knižnica počas letných prázdnin od 24. júna 2015 do 4. septembra 2015 bude zatvorená.

Oznam – školenie

{gspeech}Oznamuje občanom, že obecný úrad bude 3. júna 2015, v stredu zatvorený. Zamestnanci úradu sa zúčastnia školenia.{/gspeech}

Oznam pre odberateľov vody z verejného vodovodu v Dolných Salibách

{gspeech}Oznamujeme odberateľom pitnej vody z verejného vodovodu v obciach Horné Saliby a Dolné Saliby, že na základe výsledkov rozborov odobratých vzoriek vody z verejného vodovodu, dňa 27.5.2015, a so súhlasom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Galanta, dňom 30.5.2015 je možné používať vodu z verejného vodovodu na ľudskú spotrebu bez obmedzení.Západoslovenská vodárenská spoločnosť ďakuje všetkým odberateľom  za pochopenie a trpezlivosť počas náhradného zásobovania.{/gspeech}

V Šali, 30.5.2015 

ZSVS – Oznam pre odberateľov vody z verejného vodovodu

{gspeech}Oznamujeme odberateľom pitnej vody v obciach Horné Saliby a Dolné Saliby, že 26.5.2015 bola ukončená dezinfekcia verejného vodovodu. Do 27.5.2015 sa bude vykonávať preplachovanie potrubia. Počas preplachovania sa bude robiť monitoring vybraných ukazovateľov kvality vody pre účely sledovania účinnosti dezinfekcie a preplachovania. Odporúčame odberateľom, intenzívne prepláchnuť aj svoje vnútorné rozvody vody a to odberom vody pre úžitkové účely. Na jeden meter vnútorného rozvodu vrátane vodovodnej prípojky treba vypustiť minimálne cca 0,5 litra vody, napr. v prípade 30 metrov dlhého vnútorného rozvodu je to minimálne 15 litrov vody, to znamená 5-6 krát spláchnuť záchod.

Odbery vzoriek pre úradné účely sú naplánované na 27.5.2015. Po získaní predbežných výsledkoch rozborov vody je naplánované pracovné rokovanie prevádzkovateľa a RUVZ Galanta na 29.5.2015 o 13.00 hod. Na základe získaných poznatkov sa rozhodne o ďalšom postupe režimu prevádzkovania verejného vodovodu v Horných Salibách a v Dolných Salibách, resp. o ukončení náhradného zásobovania cisternami. O záveroch pracovného rokovania Vás budeme informovať v 29.5.2015 v piatok.

Do tohto termínu pitná voda je zabezpečená v cisternách, ktoré sú k dispozícií v obci Horné Saliby pred obecným úradom a v obci Dolné Saliby na autobusovej zastávke.

   Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante počas trvania dezinfekcie vodovodu, vodu z verejného vodovodu nepoužívať na:

  1. pitné účely a varenie

  2. oplachovanie potravín určených na priamy konzum

  3. na umývanie zubov.

Za účelom vylúčenia možnej sekundárnej kontaminácie vody z cisterien pri naberaní a následnej manipulácii odporúčame naberať  a uskladňovať  vodu len v čistých a uzatvárateľných nádobách, ktoré sú využívané len na tento účel a sú zhotovené  z materiálov vhodných na styk s pitnou vodou a uskladňovať v chladnom a tmavom prostredí (mimo účinkov priameho slnečného žiarenia)     (vhodná doba uskladňovania max. do 2 dní).

O odstránení nedostatkov kvality pitnej vody a o možnosti používať vodu bez obmedzení, budeme informovať odberateľov cestou obecného rozhlasu a oznámením na internetovej stránke www.zsvs.sk.

V Šali, 26.5.2015 {/gspeech}

Oznam o priebehu dezinfekcie verejného vodovodu

{gspeech}Oznamujeme odberateľom pitnej vody v obciach Horné Saliby a Dolné Saliby, aby 23 a 25.5.2015 (v sobotu a v nedeľu) v záujme zabezpečenia dokonalej dezinfekcie vnútorných rozvodov domov a vodovodných prípojok odoberali vodu na úžitkové účely zo  všetkých výtokových ventilov aby sa čerstvá nekontaminovaná voda dostala do každéj časti vnútorného vodovodu.

Pitná voda je zabezpečená v cisternách, ktoré sú k dispozícií v obci Horné Saliby  pred obecným úradom a v obci Dolné Saliby na autobusovej zastávke.

 Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante počas trvania dezinfekcie vodovodu, vodu z verejného vodovodu nepoužívať na:

  1. pitné účely a varenie

  2. oplachovanie potravín určených na priamy konzum

  3. na umývanie zubov

Vodu z vodovodu je možné používať na úžitkové účely tzn. na osobnú hygienu, na úmývanie, upratovanie, polievanie, na splachovanie WC a pod.

Za účelom vylúčenia možnej sekundárnej kontaminácie vody z cisterien pri naberaní a následnej manipulácii odporúčame naberať  a uskladňovať  vodu len v čistých a uzatvárateľných nádobách, ktoré sú využívané len na tento účel a sú zhotovené  z materiálov vhodných na styk s pitnou vodou a uskladňovať v chladnom a tmavom prostredí (mimo účinkov priameho slnečného žiarenia)     (vhodná doba uskladňovania max. do 2 dní).

Zdroj kontaminácie vody bol lokalizovaný a vyradený z prevádzky  21.5.2015 o 14.20 hod. v rodinnom dome v obci Horné Saliby. Po vykonaní dezinfekcie vodovodu a preukázaní predpísanej kvality vody bude možné vodu z verejného vodovodu používať bez obmedzenia.

O odstránení nedostatkov kvality pitnej vody a o možnosti používať vodu bez obmedzení, budeme informovať odberateľov cestou obecného rozhlasu a oznámením na internetovej stránke www.zsvs.sk.{/gspeech}

Oznam o začatí dezinfekcie verejného vodovodu

{gspeech}Oznamujeme odberateľom pitnej vody v obciach Horné Saliby a Dolné Saliby, že 22.5.2015 o 9.27 hod. bola začatá dezinfekcia verejného vodovodu chlordioxidom v koncentrácii 0,2 mg/liter vody. Dezinfekcia bude trvať do 26.5.2015. Počas dezinfekcie vodovodu koncentrácia chlordioxidu vo vode je priebežne monitorovaná.

Pitná voda je zabezpečená v cisternách, ktoré sú k dispozícií v obci Horné Saliby                pred obecným úradom a v obci Dolné Saliby na autobusovej zastávke.

   Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante počas trvania dezinfekcie vodovodu, vodu z verejného vodovodu nepoužívať na:

  1. pitné účely a varenie

  2. oplachovanie potravín určených na priamy konzum

  3. na osobnú hygienu (umývanie zubov)

Za účelom vylúčenia možnej sekundárnej kontaminácie vody z cisterien pri naberaní a následnej manipulácii odporúčame naberať  a uskladňovať  vodu len v čistých a uzatvárateľných nádobách, ktoré sú využívané len na tento účel a sú zhotovené  z materiálov vhodných na styk s pitnou vodou a uskladňovať v chladnom a tmavom prostredí (mimo účinkov priameho slnečného žiarenia)     (vhodná doba uskladňovania max. do 2 dní).

      Zdroj kontaminácie vody bol lokalizovaný a vyradený z prevádzky  21.5.2015 o 14.20 hod. v rodinnom dome v obci Horné Saliby. Po vykonaní dezinfekcie vodovodu a preukázaní predpísanej kvality vody bude možné vodu z verejného vodovodu používať bez obmedzenia.

   O odstránení nedostatkov kvality pitnej vody a o možnosti používať vodu bez obmedzení, budeme informovať odberateľov cestou obecného rozhlasu a oznámením na internetovej stránke www.zsvs.sk.{/gspeech}