Oznamy

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je

 • Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
 • Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
 • Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

 • Ÿ výkon trestu odňatia slobody,
 • Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • Ÿ vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 • Ÿ v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 • Ÿ nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • Ÿ meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • Ÿ štátnu príslušnosť,
 • Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • Ÿ korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • Ÿrodné číslo,
 • Ÿštátnu príslušnosť,
 • Ÿadresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

 

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne (v listinnej forme) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • Ÿadresu trvalého pobytu,
 • Ÿ adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

 • Ÿ obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 • Ÿ hlasovacie lístky,
 •  návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,
 • Ÿpoučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr

Rekonštrukcia vykurovacieho systému miestneho zdravotného strediska

Vážení občania!

Kvôli rekonštrukcie vykurovacieho systému miestneho zdravotného stredska,ktorá bude realizovaná počas budúceho  týždňa (16 – 20. november 2015), ordinačné hodiny miestnych lekárov budú zmenené. Rekonštrukcia pravdepodobne bude trvať 1 týždeň, po ukončení ordinačné hodiny zostávajú nezmenené. Ďakujeme za pochopenie.

 

MUDr. Vagovičová Martina

 1. a 20. novembra 2015 nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Ingéliová v Horných Salibách.
 2. a 19. novembra 2015 bude ordinovať v Kráľovom Brode.

 

MUDr. Lehotská Marta

Od 16. do 20. novembra 2015 bude ordinovať v ambulancii v Horných Salibách.

 

MUDr. Zalužická Alexandra

 1. novembra 2015 bude ordinovať v Galante.

 

 

Zber konárov a biologického odpadu

Upozorňujeme našich občanom, že zber konárov a biologického odpadu je naďalej zabezpečený na miestnom tréningovom futbalovom ihrisku, v piatok od 13:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Dotazník pre verejnosť v rámci spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a Stratégie CLLD územia MAS Stará Čierna voda

Vážené dámy / Vážení páni!

 

 

Hlavným cieľom obce Dolné Saliby na najbližšie obdobie je realizácia rozvojových projektov v záujme zvýšenia kvality života obyvateľov. V rámci tohto zámeru, v zmysle zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, sa začalo vypracovanie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Saliby 2015-2022”. Regionálne združenie Miestna akčná skupina (MAS) Stará Čierna voda pripravuje stratégiu CLLD územia pre Program LEADER, ktorá je dôležitá z hľadiska rozvoja regiónu a možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EÚ. Stratégia bude obsahovať rozvojové zámery obecnej samosprávy, miestnych neziskových organizácií, ako aj podnikateľov, vrátane možností financovania. Našim cieľom je, aby sa na vypracovaní rozvojového plánu zúčastnilo čo najviac organizácií, podnikateľov a občanov obce. Preto touto cestou chceme aj Vás požiadať o účasť na tomto procese. Vaše návrhy a predstavy môžete odovzdať aj v rámci dotazníkového prieskumu. Sme presvedčení, že takouto cestou môžeme dosiahnuť, aby strategický plán rozvoja bol vypracovaný na základe Vašich potrieb a dotknuté organizácie, podnikatelia a občania sa môžu pripravovať na realizáciu týchto predstáv.

Prvým krokom pri vypracovaní stratégie, je zostavenie auditu zdrojov a realizovanie dotazníkového prieskumu pre zistenie súčasnej situácie a potreby obyvateľov obce resp. regiónu MAS Stará Čierna voda. Vyplnené dotazníky (v prílohe tohto listu) môžete odovzdať na Obecný úrad v Dolných Salibách do 12. októbra 2015. Formulár je možný stiahnuť aj elektronicky z webového sídla obce, t.j. www.dolnesaliby.sk a poslať na e-mailovú adresu dolnesaliby@dolnesaliby.sk, alebo na mas-scv@mas-scv.sk

Ďalším krokom je určenie rozvojovej stratégie a rozvojových aktivít, ktoré budú spracované v rámci odborného stretnutia v spolupráci s odborníkmi MAS Stará Čierna voda dňa 21.10.2015 o 18.00 hod. v miestnom kultúrnom dome.

 

S pozdravom

 

 

 

Ing. Ľudovít Kovács

starosta obce

dotaznik

 

Stiahnúť: dotazník

Oznam Spoločnosti .A.S.A.

{gspeech}Spoločnosť .A.S.A. oznamuje, že vzhľadom na extrémne horúce počasie zber komunálneho odpadu sa zajtra začína o 5:30 hodiny.{/gspeech}