Oznamy

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Domova dôchodcov Dolné Saliby

Obec Dolné Saliby

zastúpený Ing. Ľudovítom Kovácsom, starostom Obce Dolné Saliby v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

s nástupom od 17. decembra 2018 na päťročné funkčné obdobie

Domova dôchodcov Dolné Saliby, Dolné Saliby, 786

 

Menovanie

Vážená pani,

Rozália Vassová                 

V zmysle § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás menujem do funkcie zapisovateľky miestnej volebnej komisie.

 

V Dolných Salibách, 24. Augusta 2018

 

                                                                                   Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č.  51/        zo dňa      2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Dolných Salibách v nasledujúcom volebnom období bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode  utvorenom pre celú obec.

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     Obec Dolné Saliby  oznamuje,

že mala ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 10. júla 2018

2045 obyvateľov.

 

Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce

Oznam

Vážené stránky! Obecný úrad dňa 6. apríla 2018 z technických príčin bude zatvorený.