Výzva na predloženie ponuky – Rekonštrukcia miestnej komunikácie (Ulica Újsor – Újtelep)

V rámci zákazky budú vykonané stavebné práce na oprave krytu vozovky miestnej komunikácie ulice Újsor – Újtelep. Stavebné práce budú zamerané na rekonštrukciu miestnej verejnej komunikácie a spevnenej plochy, vybudovanie nových parkovacích státí:

– odstránenie a úprava výtlkov na existujúcej vozovke, vyplnenie poškodenej časti,
– rekonštrukcia vozovky /nová vrstva asfaltu hr. 40 až 60mm/
– výšková úprava poklopov kanalizačných šachiet miestnej komunikácie
Množstvá a minimálne technické parametre sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy. V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku s ekvivalentným riešením.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet, Hlavný slovník: 45233123-7

Výzva na predloženie ponuky