Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa – Základná škola s materskou školou Dolné Saliby

Obec Dolné Saliby

v súlade § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základná škola s materskou školou, Dolné Saliby 19

925 02, Dolné Saliby 19

s nástupom od 1. júla 2019

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Ostatné kritériá a požiadavky:

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods.5 zákona č. 596/2003 Z.z.,
 • absolvovanie I. atestácie v zmysle ods.7 § 61 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z.z., spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • znalosť práce s PC,
 • flexibilita, spoľahlivosť a zodpovednosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania,
 • overená kópia dokladu o vykonaní prvej atestácie alebo jej náhradnej formy,
 • zápočet rokov – potvrdenie preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • profesijný životopis s uvedením osobnostných predpokladov, špeciálnych druhov štúdia, publikačnej činnosti, autorstva učebníc atď. a s podrobným uvedením doterajšej praxe,
 • návrh koncepcie rozvoja školy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z.,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti
 • Súhlas dotknutej osoby so spracovaním mojich osobných údajov – príloha č. 1

Dátum a miesto podania žiadostí o účasť na výberovom konaní

Prihlášku a požadované doklady doručte najneskôr do 18.06.2019, do 11.30 hod. v uzatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ Základná škola s materskou školou, Dolné Saliby 19 – neotvárať!” na adresu: Obec Dolné Saliby, Dolné Saliby 355, 925 02 alebo do podateľne Obecného úradu v Dolných Salibách.

Termín výberového konania:

Uchádzač, ktorý spĺňa predpoklady pre výkon funkcie podľa zákona č. 552/2003 Z.z. a podľa  zákona č. 596/2003 Z.z. a doručí v určenom termíne prihlášku spolu s požadovanými dokladmi bude písomne pozvaný na výberové konanie a to najmenej 7 dní pred týmto konaním s uvedením dátumu,  miesta a hodiny výberového konania.

 

V Dolných Salibách, dňa 24.05.2019

Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce

Vyvesené dňa: 27.05.2019

 

Prílohy: